Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090
מכירה מס' 26 - 25.11.2019
Click here to see the full catalog or click on one of the items above

Auction No. 26

A special auction of Books, Kodesh books, Hassidic books, Rabbinical letters, Manuscripts, Judaika objects and more

Will take place on Monday 27 Cheshvan 5780 25 Nov. 2019

In the Achim Center of Rabbi Akiva st. 86, Bnei Brak At 20:00 Israel time (Israel time)


The preview will be installed in our office
On Rabbi Avraham Yitzchak HaCohen Kook St. 10 Bnei Brak
: In the days
Wednesday - Thursday: 20-21/11/2019
Sunday: 24/11/2019
Between 12:00 and 20:00
We will be happy to see you
Phone: 03-9050090
Fax: 03-9050093
moreset.auctions@gmail.com
Assaf: 054-3053055
Nissim: 052-8861994

ou can participate in the sales process on-line through the BidSpeed website
https://moreshet.bidspirit. com/

(pre-registration required)

 • LOT: 047

  חתימת יד קדשו של רבי צבי הירש קלישר על ספר שו"ת הרמ"ע מפאנו עם - מהדורה ראשונה דיהרנפורט תקמ"ח | 1788

  ספר שו"ת "ופירוש סוגיות ומשניות עמוקות ושמועות חמורות להלכה ולמעשה כפי צורך השואל שאליו נזקקין ברוך ה' יום יום מרבינו מנחם עזריה" - הרמ"ע מפאנו עם חתימת בעלות ברורה: צבי הירש בן ה' שלמה קאלישער מליסא. בדפוס ה"ה יחיאל מיכל מייא מברעסלא, [2], פד דף. כתמים קלים, מעט שיקום בחלק דפים, מצב כללי טוב. רבי צבי הירש קאלישר (תקנ"ה - תרל"ה) מגדולי תלמידי רבינו עקיבא אייגר, היה גדול עצום בנגלה ובנסתר ואף התעסק רבות בפילוסופיה יהודית, בגיל 29 התמנה לרב בעיר טורון שבפרוסיה המערבית, תפקיד שנשא בו עד סוף ימיו. בנוסף היה דורש ציון בכל מאודו, זאת יעידו סדרת ספריו בשם 'דרישת ציון' העוסקים במצות ישוב ארץ ישראל ומצוות התלויות בארץ ועבודת הקורבנות, למרות כמיהתו העזה להיטמן בעפר ארץ ישראל לא זכה לכך ונטמן בטורון והוא בן 79 שנה.
  Starting at $500
 • LOT: 046

  כל חידושי הרמב"ן העותק של האדמו"ר רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין זי"ע

  ספר כל חידושי הרמב"ן, המרכז את כל חידושי הרמב"ן ז"ל על הש"ס - ירושלים תרפ"ח | 1928. בשער הספר חותמת בעלות: "אוצר הספרים של ישראל פרידמן מהוסיאטין". קצת דפים קרועים ללא פגיעה בטקסט. דף שער ודף נוסף משוקמים, מצב כללי טוב. רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין (תרי"ח-תש"ט), זקן אדמו"רי בית רוז'ין, נקרא על שם סבו מייסד השושלת רבי ישראל מרוז'ין. בשנת תרנ"ד נתמנה אחר אביו לאדמו"ר בהוסיאטין ואלפי חסידי אביו קבלו את מרותו. בערוב ימיו עלה ארצה, התיישב בתל אביב ובה קבע את חצרו.
  Starting at $500
 • LOT: 006

  ספר משנת חסידים - מהדורה ראשונה אמשטרדם תפ"ז | 1727 עם חתימות מעניינות של רבני הונגריה

  ספר משנת חסידים לרבי עמנואל חי בן רבי אברהם ריקי, מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר אמשטרדם תפ"ז | 1727. [6], קלב, [2] דף (חסר העמוד האחרון שכולל את 'השמטות לוח הטעויות') דף שער משוקם, דף אחרון מנותק. מצב כללי טוב. כרוך עם ספר מצת שמורים הלכות ציצית ותפילין, זולקווא תרכ"ה | 1865. ללא מספור עמודים [עפ"י המפעל 102 דף]. שער משוקם, מצב כללי טוב. חתימות בעלות חשובות ומעניינות: עמרם ישי סגל - רבי עמרם ישי סגל ביליצר אב"ד סערנטש תלמיד המהר"ם אש. שמעון סופר - ככל הנראה רבי שמעון סופר מערלוי. משנת חסידים - ספרו העיקרי והחשוב של המחבר המקובל רבי עמנואל חי ריקי (תמ"ז - תקג). ספר קבלה חשוב שנדפס עוד בחיי המחבר בשתי מהדורות ואחר כך במהדורות רבות, והרבו לשבחו כל גדולי עולם. הרב חיבר עוד ספרים רבים כמו 'אדרת אליהו' 'חזה ציון תהלים' 'הון עשיר' ועוד. הבית שבנה המחבר בירושלים שימש לרבינו חיים בן עטר 'האור החיים הקדוש' לישיבתו בירושלים 'כנסת ישראל'. רבי עמרם ישי בן רבי יצחק אייזיק הלוי ביליצר אב"ד סערענטש שבהונגריה, למד מפי אביו, ואח"כ מפי רבי מאיר אייזינשטטר הידוע בכינויו ה'מהר"ם אש'. בשנת תרי"ד התמנה לרבנות סערענטש וכיהן במשרה זו 35 שנה, עד לפטירתו בשנת תרמ"ט. רבי שמעון סופר מערלוי (תר"י - תש"ד). בעל ה'התעוררות תשובה' נכד החתם סופר ובנו של הכתב סופר, בערוב ימיו לאחר שנדד במספר ערים, כיהן 64 שנים כרב העיר ערלוי ולמעשה בכך פתח את שושלת חצר 'ערלוי' הקיימת עד היום הזה. התעסק רבות בהוצאת ספרי אביו ה'כתב סופר' וסבו ה'חתם סופר'. נעקד על קידוש השם באוושויץ והוא בן 95 שנים. בנו הוא האדמו"ר רבי יוחנן סופר מערלוי זצ"ל.
  Starting at $500
 • LOT: 052

  ספר נפש דוד עם חתימות והגהות נדירות ומעניינות - מהדורה ראשונה קושטא תצ"ו | 1736

  ספר נפש דוד על התורה ומגילות על פי קבלה מאת רבי דוד די מודינה, נדפס בחיי המחבר - מהדורה ראשונה קושטא תצ"ו | 1736. [4], מו דף. שער משוקם, מוסתר חלקו העליון, מעט כתמים, מצב כללי טוב. בשער הספר חתימה בכתב יד קדשו של רבי אברהם מיוחס בעל 'שדה הארץ', שמציין בחתימתו שקיבלו במתנה מאת המחבר. וחתימת בעלות של בנו רבי יוסף מיוחס, ורבי יוסף אדהאן מירושלים. בנוסף בגוף הספר מספר הגהות בכתב ידו של המקובל רבי שמעון צבי הורביץ מישיבת שער השמים לקבלה בירושלים. הערה אחת נראה שכתבה רבי אברהם מיוחס. וחישוב גימטריות בשולי הגיליון. רבי דוד ב"ר משה די מודינה מרבני צפת ואח"כ ירושלים, חיבר כמה חיבורים בתורת הקבלה, 'רוח דוד' פירוש על האידרא, ו'נשמת דוד' על שיר השירים. (ארזי הלבנון עמוד 431) רבי אברהם בן רבי שמואל מיוחס (ת"ס - תקכ"ח). מגדולי גאוני ופרושי ירושלים, התפרסם בעיקר בזכות ספרו שו"ת 'שדה הארץ', וחיבר ספרים נוספים העוסקים בקבלה. בהיותו בן 40 שנה כבה מאור עיניו וכל חיבוריו שחיבר הם מלפני היותו שלושים. נקבר בהר הזיתים בירושלים. (ארזי הלבנון עמוד 154) רבי יעקב יוסף בן רבי אברהם מיוחס. כתב הקדמה לספרו של אביו 'שדה הארץ' נקבר עם שאר אחיו על יד אביהם בהר הזיתים. רבי יוסף בן אדהאן בעל מחבר ספר 'שופריה דיוסף' ועוד, צור מחצבתו ממשפחה מיוחסת ממארוקו אשר קבלה בידם שהם מגזע דוד המלך ונתנו סימן לדבר 'אדהאן' נוטריקון אני דוד המלך אשר נמשך. היה דבק ביוצרו בפרישות וטהרה, ולא עבר עליו חצות לילה בלי תקון חצות בבכי וביללה על גלות השכינה. זכה לגלויים גדולים וגם זכה מעוצם קדושתו לחדור לסוד נשמתו, ובאחד הימים אף גילה לבנו החסיד כי הוא ניצוץ נחום איש גמזו. תלמידו רבי שלמה אדהאן כותב עליו "הניח אחריו ברכה כמה כתיבות וחיבורים פלאי פלאים ע"ד הקבלה ועל התלמוד וארבעה טורים... אלא שמרוב השפעת חכמתו לא היה יכול לסדרם כי היתה חכמתו נובעת כמעיין המתגבר והיה רץ בכתיבה ככל יכולתו..." כל חיבוריו נאבדו מלבד ספר 'שופריה דיוסף' שנדפס באלכסנדריה ע"י נכדו בעל 'מעשה בראשית'. בשנת תר"ה, לאחר מאמצים כבירים ותלאות רבות, זכה להגשים חלומו ולעלות לארץ ישראל וקבע מושבו בצפת שנת ויום הסתלקותו לא נודע לנו. (ארזי הלבנון עמוד 934). המקובל רבי שמעון צבי הורביץ (תר"ל - תש"ז), תלמידו של רבי יצחק מוואלוזין. ממייסדי ישיבת המקובלים האשכנזית 'שער השמים'. היות ולפי דעת חכמי הקבלה, עשרת השבטים יתגלו לפני הגאולה השלמה, רבי שמעון צבי נשלח בשנת תרנ"ט לאסיה מטעם מקובלי ירושלים מכל העדות לחקור את הנושא. במשך כשנתיים כשהוא הולך ברגל או רכוב על גבי גמל, הוא גילה שרידים של יישובים יהודים במקומות נידחים המנותקים משאר העולם. ואף הרחיק נדוד עד טיבט, אזי שלטונות הודו חשדו בו שמניעיו פוליטיים, ולכן נאלץ להפסיק את המסע. את חוויותיו במסעו העלה על הכתב בספרו 'קול מבשר' שיצא לאור בשנת תרפ"ג.
  Starting at $700
 • LOT: 030

  "לשמירה מעולה ולהניח ברכה בתוך ביתו" סט שלם ויפה של לקוטי תורה והש"ס [זידיטשוב] - חסידות מהדורה ראשונה תרל"ז - תרנ"ב | 1877-1892

  סט שלם 5 כרכים של הספר הקדוש ליקוטי תורה והש"ס מאת האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זכותו תגן עלינו, ביאורים בדרך הפרד"ס על חמישה חומשי תורה עפ"י תורת החסידות - מהדורה ראשונה ששלשת חלקיה האחרונים יצאו לאור ע"י תלמידו הגדול האדמו"ר רבי יוסף מאיר וייס מספינקא בעל ה"אמרי יוסף" זכותו תגן עלינו אשר כתב בהסכמה לספר ויקרא: "...מובטחני בכוחו הקדוש שכל מי שיקנה הספר הקדוש של מרן הקדוש בוודאי זכותו יגן עליו בזה ובבא ויהיה לו "לשמירה מעולה" [ההדגשה במקור!] ולהניח ברכה בתוך ביתו...". בהקדמה לספר דברים האריך האדמו"ר מספינקא במיוחד לספר בשבחו של רבו המחבר רבינו הקדוש והביא דברי תורה חשובים מגדולי החסידות וכתב בסיום: "והנה נודע כי רבינו המחבר זללה"ד כאשר אמר תורה ברבים השפיע לאחינו בני ישראל שפע פרנסה והצלחה ולכן כאשר יתפרסם ספרו הקדוש בעולם, וידוע כי גדולים צדיקים וכו'... יתרומם קרנם ומזלם למעלה, ויתברכו בשפע פרנסה והצלחה ולא יוכל שום אדם להזיק להם ח"ו...". בראש חלק ג' נדפס מכתב המגיד מקוז'ניץ אל ה'אוהב ישראל' מאפטא, הבאר מים חיים, והאהבת שלום מקאסוב, מכתב רבי צבי הירש מזידיטשוב אל רבי נפתלי צבי מרופשיץ ומכתב ה'דברי חיים' מצאנז אל מהרי"א מזידיטשוב. חלק ראשון: בראשית - לעמברג תרל"ז | 1877. [4], רט דף. סטפנסקי חסידות 298. שני שערים בכריכה התהפכו השערים בסדר. חלק שני: שמות - מונקאטש תרמ"ג | 1883. [1], רנב, [1] דף. שער משוקם, הדבקות וקרעים קלים בשולי מספר דפים. חלק שלישי: ויקרא - מונקאטש תרמ"ו | 1886. [4] קסח דף. חלק רביעי: במדבר - לעמברג תרמ"ט | 1889. [2], קנב דף. חלק חמישי: דברים - מ. סיגעט תרנ"ב | 1892 [12], ר דף. כריכות פשוטות לא אחידות לכל הסט. נקבי עש בודדים ופגמים קלים. מצב כללי טוב מאד. שמור בקפידה מספרייתו של המקובל החסידי רבי מרדכי משה הכהן קרפמן זצ"ל.
  Starting at $500
 • LOT: 042

  סט שלם ויפה מהדורה ראשונה של תיקוני זוהר עם 'באר לחי רואי' - חלק ג' ניתן ע"י ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש לרבי אשר אנשיל וייס הי"ד מנאג'פאלו

  סט שלשת חלקי ספר תקוני זוהר להתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי עם פירוש באר לחי ראי "על פי יסודות הקדמות הזוה"ק ודרז"ל בש"ס ומדרשים וכתבי האריז"ל...", מאת האדמו"ר רבי צבי הירש שפירא "הדרכי תשובה" ממונקאטש זכותו תגן עלינו. מהדורה ראשונה אשר שני חלקיה הראשונים נדפסו בחייו של המחבר זצ"ל, חלק שלישי נדפסה לאחר פטירת המחבר ע"י בנו יחידו וממלא מקומו האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא "המנחת אלעזר" ממונקאטש שכתב את ההקדמה לספר זה והוסיף את הגהותיו בתוך הביאור בסוגריים מרובעים הפותחות בראשי התיבות 'א"ה' [אמר המגיה]. חלק שלישי בעותק שלפנינו ניתן במתנה ע"י ה'מנחת אלעזר' לרבי אשר אנשיל וייס זצ"ל הי"ד, אב"ד נאג'פאלו אשר כתב בעצם כתב ידו על גבי השער: "נתכבדי בספר הקדוש הלזה ממרן בן המחבר זצללה"ה זי"ע. אשר אנשיל בן חנה". חלק ראשון: הקדמה עד תיקון יז. מונקאטש, תרס"ג. [3], רנט דף. שני שערים חלק שני: תיקונים יח-כא. מונקאטש, תרס"ט. [1], שיא דף. שני שערים, שער ראשון צבעוני. חלק שלישי: תיקונים כב-נה. בערעגסאס תרפ"א. תמח [1] עמ'. שער עם דיו אדומה. נקבי עש מועטים. כריכות תואמות פשוטות, פגמים וכתמים קלים, מצב כללי טוב. המחבר האדמו"ר רבי צבי הירש שפירא (תר"י - תרע"ד) האדמו"ר ממונקאטש ורבה של העיר, בן האדמו"ר רבי שלמה ממונקאטש וחתן רבי חנינא הורוויץ, רבה של אולינוב [בנו של רבי יעקב ממעליץ]. נקרא על שמו של רבי צבי הירש מזידיטשוב מאחר ונולד ביום פטירתו י"א בתמוז. מתלמידי ה'דברי חיים' מצאנז ובנו רבי יחזקאל משינאווא. בעל מחבר: באר לחי רואי", "דרכי תשובה", "צבי תפארת" ועוד. בנו יחידו האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא (תרל"ב - תרצ"ז) מילא את מקום אביו במונקאטש והיה מחשובי הרבנים במזרח-מרכז אירופה בין שתי מלחמות העולם, שהנהיג קו שמרני ותקיף של התנגדות לציונות ולאגודת ישראל. בעל מחבר: מנחת אלעזר, אות חיים ושלום ועוד. רבי אשר אנשיל וייס (תרמ"ב - תש"ד) רבה של קהילת נאג'פאלו (Nagyfalu - כפר באזור שימלוי בטרנסילבניה). בן רבי משה שלמה ויס מרקוביץ והרבנית חנה לבית ברגר. תלמיד גיסו רבי שלמה זלמן ווינברגר אב"ד מארגרטין ומגדולי תלמידי ה'שבט סופר' וה'ערוגת הבושם'. בעל מחבר 'שמן למנחה'. עלה על המוקד עם בני קהילתו בשואת יהדות אירופה ע"י הצוררים ימ"ש. ה' יקום דמו.
  Starting at $500
 • LOT: 040

  Sidrei Taharot with a map and stamp of the author, Rabbi Gershon Hanoch Leiner of Radzin (the ba’al HaTekhelet). First edition. Jozefof, 1873. Pretty copy, rare

  Gathering from all sources in the Talmud Bavli/Yerushalmi, Tosefta and Midrashim on purity. A kind of masechet on purity matters. At the end of the book is a map of the tribal division with the author's stamp on the map. The book bears the endorsement of Rabbi Yosef Shaul Halevi Natanzon (the Shoel u’Meishiv), Rabbi Avraham Ashkenazi, Rabbi Shimon Sofer Av Beit Din of Krakow Son of the Chatam Sofer, the Gaon of Kutna, Rabbi Zvi Hirsch Orinstein Av Beit Din of Brisk, Rabbi Chaim Elazar Wax Hus Nefesh Chaya, Rabbi Chaim Berlin, Rabbi Yitzchak Elchanan Spector, Rabbi Yermia Lev, Rabbi Chaim Sofer, the Machaneh Chaim, and the consent of his father Rabbi Yaakov Leiner of Izbitza the second Rebbe of Izbitsa Chassidus. The post-cover page contains a question brought by the Shoel u’Meishiv and the excuse that the author replied with. And it is said that when Rabbi Gershon entered the home of the Shoel u’Meishiv, the rabbi dealt with one harsh concern, and here the young rabbi sought the permission of the speaker and quickly excused the acute kusha. The gaon admired him and asked him where he was from. From Poland, he replied. A devotee asked the genius, indeed, the rabbi replied. The gaon cried with admiration, King David already said: "She delivered a final adherent", also a devotee knows Megamar (study) and gave him consent to tell. After the book was printed, the rabbis said that the book was written like a regular tract and in the end would confuse. So in the second part (printed in Pietrekov 1903) the top of each page bears the title in order to distinguish the other tractates. Rabbi Gershon Hanoch Henich Liner of Radzin (1839 - 1891) - was the third Admor of the Izbica Radzyn Hasidic dynasty, and renewed the tekhelet tradition. He was a pupil of his grandfather Rabbi Mordechai Liner, the Mei Mishloach. He authored many books, including Sod Yesharim, Sidrei Taharot, Tiferet HaChanochi, Ptil Tekhelet and more. With the map at the end of the book includes a personal stamp of the author. 5, 272, [1] pages.. Stefanski Chassidut 434. Stains and slight wet marks. Very good overall condition.
  Starting at $700
 • LOT: 079

  ציור עם דמות דיוקנו של רבינו הקדוש מצאנז 'הדברי חיים' - שמן על עץ המאה ה-19 אמן לא מזוהה

  ציור מרשים, בעבודת צבעי שמן על עץ, עם דיוקן תואר פני קדשו של רבינו הקדוש רבי חיים הלברשטאם הדברי חיים מצאנז זכותו תגן עלינו. עבודה מקורית יפה ומרשימה, שככל הנראה צוירה בחיי חיותו של רבינו [המאה ה-19], חתום ע"י אמן לא מזוהה. נתון במסגרת עץ. מידות:34X49 ס"מ. סדקים קלים בציור, פגמים קלים במסגרת, מצב כללי טוב מאוד.
  Starting at $500
 • LOT: 031

  סט זוהר חי [קומרנא] - מהדורה ראשונה לעמברג / פרמישלא תרל"ה - תרמ"א | 1875-1881

  ספר זוהר חי, חיבור מקיף על הזוהר הקדוש וספרא דצניעותא, קבלה בדרך החסידות מאת האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מקומרנא זכותו תגן עלינו. לפנינו כל חלקי הספר כאשר חלקם חסרים. 5 כרכים, סטפנסקי חסידות 195. כרך א': בראשית חלק ראשון - לעמברג תרל"ה | 1875. א-רטו. חסר שער והקדמה. כרך ב': בראשית חלק שני - לעמברג תרל"ה | 1875. [1], רטז-תנו, [1]. כרך ג': שמות חלק ראשון - פרעמישלא תרל"ח | 1878. [4], קסו דף. כרך ד': שמות חלק שני - פרעמישלא תרל"ח | 1878. [2], רפה [צ"ל: רפז] דף. כרך ה': ויקרא במדבר דברים - פרעמישלא תרמ"א | 1881. סט-רכח דף. עותק חסר שער ועד דף סט. דף אחרון פגום מעט. הגהה עתיקה חשובה בעניין חישובי קץ הגאולה. כריכות חדשות תואמות, שדרות ופינות עור מתפוררות מעט. פגמים קלים בכמה מקומות. מצב כללי טוב מאד. ‫ רבי יצחק אייזיק [יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין] (כ"ה בשבט תקס"ו - י' באייר תרל"ד), בנו של רבי אלכסנדר סנדר מקומרנא וחתן רבי אברהם מרדכי מפינטשוב. בגיל 12 התייתם מאביו וגדל אצל דודו רבי צבי הירש מזידיטשוב, שהיה לרבו. מגדולי תלמידי ה"אוהב ישראל" מאפטא. מילא את מקום אביו בקאמרנא שם התפרסם כבעל מופתים ורבים שיחרו לפתחו, סגולה מיוחדת נודעת לאלו שמחזיקים את ספריו הקדושים בביתם. בעל מחבר "היכל הברכה" על חמישה חומשי תורה, ועוד ספרים רבים.
  Starting at $500
 • LOT: 020

  חמישה חומשי תורה מהדורה ביבליופילית - חברת שונצינו ברלין תר"צ - תרצ"ג | 1930-1933

  "חמישה חומשי תורה, מדויקים על פי המסורה ועל פי דפוסים ישנים וחדשים ועל פי מהדורת גינצבורג משנת תרפ"ו יצאו לאור על ידי חברת שונצינו (סונצ'ינו) בברלין... האותיות צוירו בידי מרקוס בהמר על פי תמונת האותיות בדפוסו של גרשם כהן בפראג, ההדפסה נמשכה משנת תר"ץ עד שנת תרצ"ג... 850 טופסים נדפסו על נייר ון גלדר...". כרכים גדולים ומרשימים 40 ס"מ. 2 חלקים [א]. בראשית-שמות פרק ב. [ב]. שמות-דברים. (נכרכו בכריכה פשוטה ולא בכריכה המקורית). שוליים רחבים, כתמים. מצב כללי טוב. ספר זה יצא לאור ע"י חברת הביבליופילים היהודים הברלינאים "חברת שונצינו של ידידי הספר היהודי" (Soncino Gesellschaft der Freunde des Juedischen Buches), על שם משפחת שונצינו [משפחת המדפיסים העבריים הנודעת בראשית העת החדשה], פעלה בין השנים 1924-1937 והוציאה לאור ספרים עם הקפדה על העיצוב הטיפוגרפי, חמישה חומשי תורה אלו היו חלק מפרויקט שתוכנן להדפסה של כל ספרי התנ"ך, אולם הוא נפסק כאשר בשנת 1937 הממשל הנאצי הורה על פירוקה של החברה.
  Starting at $500
 • LOT: 039

  חסידות נדיר! רב פנינים ושושנת העמקים - מהדורה ראשונה פרנקפורט דאודר תקמ"ב | 1782 מהספרים הראשונים שמזכירים את הבעש"ט בחייו

  ספר רב פנינים, חידושים על התורה ומועדים, מאת רבי מאיר תאומים מלברטוב ולבוב, אביו של רבי יוסף תאומים "הפרי מגדים" שהביא לאור את ספרו זה של אביו וצירף אליהם את ספריו תיבת גמא, על התורה [לא נמצא בעותק שלפנינו] ושושנת העמקים על כללי הש"ס. בדף כט 2 מצטט המחבר קטע מאגרת ששלח רבי גרשון מקיטוב לגיסו הבעל שם טוב: "כי ראיתי כתב מארץ הקדושה מ"ש החסיד מוה"ר גרשון נ"י לגיסו המפורסם בעל שם טוב מו"ר ישראל נ"י, וז"ל, ואני בבואי לעה"ק ירושלים שמבונה בכל טוב נפלתי על אפי ובכיתי ואמרתי, את ירושלים נמשלת כאלמנה היאך לבשת בימי אלמנותיך בגדים נאים, הלואי שראיתי בחורבנך...". מהתואר נ"י שנכתב על הבעש"ט ניתן ללמוד שהמחבר רבי מאיר תאומים (נפטר תקל"ג) כתב את הדברים עוד בחיי חיותו של הבעל שם טוב, אך למרות שבנו הפמ"ג הדפיסו לאחר פטירת הבעש"ט הק' הוא לא שינה כמלא נימה מכתבי אביו. איזכור זה לבעש"ט הק' הוא ככל הנראה מהראשונים שנדפסו בשמו של הבעש"ט ומזכירים אותו בחייו - מהדורה ראשונה פרנקפורט דאודר תקמ"ב | 1782. סטפנסקי חסידות 532. [2], א-מד, [1], פב-קלו דף (דפים מד - פב הוא ספר תיבת גמא שחסר בעותק זה) שער נפרד לשושנת העמקים. שנים מתוך שלושת הספרים שנדפסו ונכרכו יחד. מעט נקבי עש, שפשופים וקפלים בפינות הדפים. 2 דפים מנותקים. קרעים ופגמים עם פגיעות קלות בטקסט במס' מקומות. פגמים בשער רב פנינים. ללא כריכה. מצב כללי טוב - בינוני. בהתייחסות לקשר של המחבר רבי מאיר תאומים מלברטוב ולבוב, אביו של רבי יוסף תאומים "הפרי מגדים" לבעל שם טוב הק' כתב רבי יצחק ווייס ממקודלבורג ווערבוי בספרו 'אלף כתב' (אות תנט): סיפר הרה"ק רבי ישכר דוב אבד"ק בעלז זצוק"ל, שאמו של בעל פרי מגדים ז"ל היתה אשתו השניה של הרבי ר' בער זצ"ל [המגיד הגדול ממעזריטש], ופעם אחת נסע הפרמ"ג לשם מצות כיבוד אם לבקר את אמו, וכאשר חזר משם שאלוהו בני החברייא שלו האיך היה לו שם, ואמר שנדמה על עצמו כגוי בין יהודים עכ"ד.
  Starting at $500
 • LOT: 038

  נדיר! ברכת דוד [בוטשאטש] - חסידות מהדורה ראשונה לעמברג תקס"ה | 1805 עם רישום מעשיות חסידיות בכתב יד

  ספר ברכת דוד על חמשה חומשי תורה (בפועל נדפס רק על בראשית). ביאורים בדרך הקבלה והחסידות מאת האדמו"ר רבי אברהם דוד ווארמאן מבוטשאטש - מהדורה ראשונה לעמברג תקס"ה | 1805 [לכאורה נדפס בתר"ה | 1845 ראה להלן]. [2], קפ דף. חסרים 2 דפים אחרונים, במקור קפב דף. מודפס בחלקו על נייר כחלחל. כתמים, כריכה עור עתיקה בלויה, שדרה מודבקת בדבק כריכה, מצב כללי טוב. שנת הדפוס נרשמה בעברית 'תקס"ה' ובלועזית '1800', ושם הדפוס: Rosanis Jihdas [יהודית רוזאניס]. שני התאריכים הסותרים זה את זה, כמובן מזויפים, כמו"כ שם המדפיסה. תאריך ההדפסה האמיתי נרמז בחתימת המביא לבית הדפוס שבסוף הספר, בה הודגשו המילים "תפלה לאלהי דוד", דהיינו שנת תר"ה. זיופים מן הסוג הזה נעשו באילוץ, בשל איסורי הצנזורה ורדיפות המשכילים נגד החסידים באותה התקופה, בספרי החסידות שנדפסו בגליציה באותה תקופה ניתן להיווכח רבות בעובדה זו. [א. יערי מונה 16 ספרים שזויפו באופן הזה. ראה: א' יערי, בית דפוס של הרבנית יהודית ראזאניש בלבוב, קרית ספר, יז, ת"ש, עמ' 107, מס' 43]. בעמוד שמעבר לשער, נדפס המשפט "תורת ה' תמימה" באותיות גדולות, ותחתיו צוין כי ההסכמות לא נדפסו "מטעם הכמוס". כפי הנראה, גם השמטת ההסכמות הנה כחלק מההסוואה הכוללת של פרטי ההדפסה מהסיבות שנמנו לעיל. בעותק שלפנינו, מופיע בדף שלפני השער כתב יד המתפרס על פני העמוד כולו, המתאר מעשיות והדרכה מצדיקים, תחת המילים שמעתי מהרב ר' משה בהרה"צ ר' זיינוויל מסטרעטין זללה"ה, מספר הכותב סיפור הדרכה מעניין השגחה ואמונה, וכן סיפור נוסף מרבי נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ, וענייני עבודה מצדיקי בית פארמישלאן. לא עלתה בידינו לאתר את זהות הכותב. האדמו"ר רבי אברהם דוד ווארמאן מבוטשאטש (תקל"א - תר"א), הבוטשאטשר רב, רב חסידי ופוסק אחרון אשר נודע כגאון אדיר וחיבר ספרים רבים על כל חלקי שו"ע, 'אשל אברהם' על אורח חיים 'עזר מקודש' על אבן העזר 'כסף הקדשים' על חושן משפט ו'דעת קדושים' על הלכות שביו"ד, ספריו התקבלו בחיבה רבה ואף זכו להידפס כנספחים במהדורות השו"ע. חתנו של רבי צבי הירש קרא בעל 'נטע שעשועים', תלמידו חביבו של סנגורן של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב, כיהן כרב הערים יאזלוביץ (אליה התקבל בהיותו בן 20 שנים בלבד!) ובוטשאטש שעל שמה נודע לדורות.
  Starting at $800
 • LOT: 034

  אגרא דכלה [לרבי צבי אלימלך מדינוב] - חסידות מהדורה ראשונה לעמברג תרכ"ח | 1868 העותק של האדמו"ר מפאביניץ

  ספר אגרא דכלה, על התורה בדרך החסידות מאת רבי צבי אלימלך מדינוב בעל ה'בני יששכר' עם כיתובים מעניינים [ראה בהמשך], ב' חלקים עם הסכמות מרבי יוסף שאול נתנזון וה'דברי חיים' מצאנז - מהדורה ראשונה לעמבערג תרכ"ח | 1868. [5], קלד, [1], כו, יג, נו דף. שער נפרד לחלק שני. נכרך מחדש מצב כללי טוב. חתימת בעלות בשער: שמואל חיים מעזריטש[?] וחתימה: גדליה. חותמת בעלות בלועזית, וחותמת מעניינת: עמנואל וועלטפרייד חופק"ק לאדז נאווא צעגעלניאנא - כפי הנראה של האדמו"ר מפאבניץ - לאדז' משושלת אדמו"רי פשדבורז'- פולין. במהלך הספר פעמים מופיע מספר רישום בכתב יד: אליעזר חיים בן רבקה לפרנסה טובה. וכן נמצא מונח בין דפי הספר דף עם רשימת שמות לדבר ישועה, כסגולת חסידים להניח קוויטלאך בספרי צדיקים, אשר כפי הנודע מכבר - שפתיהם דובבות בקבר. רבי צבי אלימלך מדינוב (תקמ"ג - תר"א) מגדולי צדיקי החסידות, נודע בעיקר בתואר 'הבני יששכר' על שם ספריו אשר נודעו בקדושתם, והתחבבו על גדולי החסידות בכל הדורות. מלבד אלו חיבר עוד מגוון רחב של ספרים בכל מקצועות התורה 'אגרא דפרקא', 'דרך פיקודיך', 'מעיין גנים' ועוד. רבי עמנואל וועלטפרייד האדמו"ר מפאבניץ לאדז' (נפטר תרצ"ט) בן רבי אברהם משה, חתן בזיווג ראשון של רבי יהושע מדז'יקוב בעל ה'עטרת ישועה' ובזיו"ש של רבי אריה לייב מאוז'רוב. נצר לשושלת פשדבורז' מחצרות פולין הפחות מפורסמות. נין ונכד להחוזה מלובלין (סבו רבי עמנואל שעל שמו נקרא היה חתן רבי ישראל בנו של 'החוזה'). מקור שם המשפחה - וועלטפרייד, מקובל מפי חסידים שבשעה שביקשו השלטונות להצטייד בשם משפחה ביקש אבי השושלת רבי ישעי' להנציח את הביטוי 'שמחת עולם' בתרגום לאידיש - וועלטפרייד.
  Starting at $500
 • LOT: 004

  נדיר בשלמותו ויופיו! ספר מגן דוד (טאלנא) - חסידות מהדורה ראשונה זיטאמיר תרי"ב | 1852

  ספר מגן דוד, על התורה ומועדי ישראל בדרך החסידות להאדמו"ר רבי דוד מטאלנא מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר - בדפוס האחים שפירא בזיטאמיר תרי"ב | 1852. שני שערים, אחד מהם עם דיו אדומה. איורים צבועים ביד כנראה מתקופת ההדפסה. קכ דף. עותק שלם ויפה, מלבד כתמים קלים ונקבי עש מועטים, מצב כללי טוב מאד. ספר חסידות זה נחשב לספר סגולה מאחר שבמהדורה השלישית שנדפסה אף היא בחיי רבינו המחבר זי"ע מופיע מכתב ברכה מיוחד שכתב רבינו המחבר למו"ל בו הוא כותב: והנני לאמר אשר כל איש חכם לב אשר יקנה את הספר הזה ויהגה בו אקווה שיהיה עליו תרופה לגופו ונפשו ברוחניות וגשמיות בזה ובבא, יצליח בהצלחות זמניות ונצחיות (ראה 'מורשת' מכירה 25 פריט 114). רישומי בעלות בכתב יד: 'מרדכי משה הכהן קרפמן פעה"ק ירושלים', 'ר" אלטר שמחה הכהן ראפיפארט' 'שייך להרבני הנגיד כמוה' ישראל יצחק... [?]' ועוד רישומים שלא נבדקו לעומק. האדמו"ר רבי דוד טווערסקי מטאלנא בן רבי מרדכי המגיד מטשערנאביל (תקס"ח - תרמ"ב). נכד לרבי דוד לייקוס תלמיד הבעל שם טוב, על שמו גם נקרא. התחתן עם הרבנית יענטא דבורה נכדת רבי זושא מאניפולי ורבי וולף מטשארני-אוסטראה. תקופה לאחר פטירת אביו בשנת תקצ"ז, החל לכהן באדמו"רות בווסילקיוב הסמוכה לקייב. לאחר מעברו לטאלנא גדלה חצרו ואלפי חסידים נהרו אליו. רבי דוד נהג כאביו לנסוע מעיירה לעיירה ולחזק את המון העם. בין מסעותיו פקד גם פעמיים את אודסה שהייתה עיר של משכילים, במסורת החסידים מסופר שבנסיעותיו אלו משכילים רבים הפכו למאמינים אדוקים.
  Starting at $1200
 • LOT: 033

  כרך עם שני ספריו של רבי יהודה צבי מראזדיל דעת קדושים ועמוד התורה - חסידות מהדורה ראשונה לעמברג תר"ט - תרי"ג | 1848-1853

  ספר דעת קדושים לרבי יהודה צבי אב"ד ראזדיל, דרושים ומאמרי חסידות נפלאים על מצוות שונות וכוונות האריז"ל בדרך החסידות - מהדורה ראשונה למבערג תר"ט | 1848. כרוך יחד עם יחד עם ספר עמוד התורה מאת המחבר העוסק גם הוא בנושאים אלו - מהדורה ראשונה למבערג תרי"ג | 1853. באותה שנה נדפסה מהדורה נוספת עם שער שונה. חתימות בעלות: ר צבי ברומט. נחום פנחס קולמק[?]. [2], עז דף. [1], צג דף. כתמים קלים מצב כללי טוב. נכרך מחדש. האדמו"ר רבי יהודה צבי אייכנשטיין מראדזיל (תקנ"א - תר"ח). בנו של רבי משה מסאמבור, היה תלמידו וחתנו של רבי צבי הירש מזידיטשויב, ובהמשך אף מילא את מקומו. חתנו הוא רבי יחזקאל הלבארשטאם משינאווא בן הדברי חיים מצאנז.
  Starting at $500
 • LOT: 048

  העותק של רבי אריה לייב איש הורביץ בעל 'הרי בשמים': לחם סתרים - שטראסבורג תקל"ז | 1777 הספר הראשון שנדפס בדפוס יהודי בעיר

  ספר לחם סתרים, על מסכת עבודה זרה, לרבי שלמה בן אברהם אלגאזי. למהדורה זו נוספה הסכמת ה'נודע ביהודה' ועוד הסכמות - שטראסבורג תקל"ז | 1777. חתימת בעלות: לה"ו קנין כספי הצעיר א"כ מימירנו ס"ט. וחותמת בעלות: אריה ליבש הלוי איש הורוויץ אב"דק סטריא והגליל יע"א. [4], קטו דף. יד דף. כתמים, מצב כללי טוב. הספר שלפנינו הוא הספר היהודי הראשון שנדפס בדפוס יהודי שהתקיים תקופה קצרה בשטרסבורג, מלבד ספרי התנ"ך שנדפסו בעיר במאה ה-17 על ידי גויים בלבד. רבי אריה לייבוש הלוי איש הורוויץ (תר"ז - תרס"ט), מגדולי הגאונים ופוסקי ההלכה בגליציה. התפרסם בזכות ספרו שו"ת 'הרי בשמים', כיהן כרבה של סטאניסלאב תפקיד שעבר בירושה במשפחה מספר דורות מאב לבן, נסמך להוראה מענקי התקופה, הלא המה רבי יוסף שאול נתנזון והדברי חיים מצאנז, החותמת בעותק זה היא מהתקופה שכיהן כרבה של סטריא, כמופיע בכיתוב, עוד טרם נקרא למלאות מקום אביו בסטאניסלב.
  Starting at $500
 • LOT: 037

  ספרי בני המגיד מטשרנוביל: קהלת דוד [טאלנא] ושושנת העמקים [טשערקאס] - חסידות מהדורה ראשונה לובלין תרמ"ד - תרמ"ב | 1881-1884

  כרך עם שני ספרי האחים הקדושים בני רבי מרדכי מטשרנוביל, ספר שושנת העמקים [המחולק לשני עמקים עמק תפלה ועמק החכמה] לרבי יעקב ישראל טווערסקי מהורונסטייפאל וטשערקאס - מהדורה ראשונה לובלין תרמ"ד | 1884. שני שערים, ושער נוסף לעמק החכמה. כרוך עם ספר קהלת דוד לרבי דוד טווערסקי מטאלנא מהדורה ראשונה - לובלין תרמ"ב | 1881. שני שערים. חתימת בעלות: פעה"ק ירושלים מרדכי משה הכהן קרפמן. מז דף, 94 עמוד. [1], ס דף, 120 עמוד. פו דף, 172 עמוד. כתמים ומעט נקבי עש, מצב כללי טוב. רבי יעקב ישראל טווערסקי (תקנ"ד - תרל"ו). היה בנו השלישי של רבי מרדכי מטשערנאביל, מצד אמו היה נכד לרבי אהרן הגדול מקארלין, בשנת תקצ"ד כאשר התיישב בעיר הורנוסטייפול, הפך את העיר למרכז חסידי גדול ואלפי חסידים נהרו אליו, שם כיהן כ-26 שנה. בשנת תר"כ עבר לעיר הסמוכה צ'רקס שעל שמה התפרסם. בסך הכל כיהן באדמו"רות ארבעים ושתיים שנה. רבי דוד טווערסקי מטאלנא (תקס"ח - תרמ"ב). היה בנו השישי של רבי מרדכי מטשערנאביל, נכד מצד אמו לרבי דוד לייקוס תלמיד הבעל שם טוב, שעל שמו גם נקרא. התחתן עם הרבנית יענטא דבורה נכדת רבי זושא מאניפולי ורבי וולף מטשארני - אוסטראה. תקופה לאחר פטירת אביו בשנת תקצ"ז, החל לכהן באדמו"רות בווסילקיוב הסמוכה לקייב. לאחר מעברו לטאלנא גדלה חצרו ואלפי חסידים נהרו אליו. רבי דוד נהג כאביו לנסוע מעיירה לעיירה ולחזק את המון העם. בין מסעותיו פקד גם פעמיים את אודסה שהייתה עיר של משכילים. במסורת החסידים מסופר שבנסיעותיו אלו משכילים רבים הפכו למאמינים אדוקים.
  Starting at $500
 • LOT: 028

  ספר סגולה: "שפעת רצון וברכת ישע" ברית אברם - חסידות מהדורה ראשונה ברודי תרל"ה | 1875

  ספר ברית אברם "והוא פירוש יקר ונחמד על סדר חמשה חומשי תורה ועל ההפטרות ועל חמש מגילות", לרבי יוסף משה מזבארוב זאלאזיץ. מהדורה ראשונה בראדי תרל"ה | 1875. הספר מעוטר בהסכמות מגדולי החסידות של התקופה - האוהב ישראל מאפטא ורבי צבי הירש מזידיטשוב ורבי אפרים זלמן מרגליות ורבי אברהם יעקב מסאדיגורא ועוד, בהסכמת רבי דוד משה מטשורטקוב מציין הוא בעצם כתב ידו, שכל מי שיקנה הספר במחיר אשר יושת "זכות המחבר יעמוד לו להריק עליו שפעת רצון וברכת ישע להתברך בברכה המשולשת בתורה". בסופו קצת דרשות מאת המחבר. [4], קנב דף, 153 עמוד. [4]. כתמים, וקרעים מועטים בדפים אחרונים, מצב כללי טוב. רבי משה בן רבי אלקנה נולד בשנת תצ"ה בערך, (השם יוסף הוסיף לו רבי אברהם חיים מזלאטשוב בשעת חוליו, כשנתיים לפני הסתלקותו). היה איש ידוע חולי, ונהג בפרישות ובקדושה, הצטיין בכשרון נאום והיה מלהיב לבבות שומעיו בדרשותיו. שימש כמגיד מישרים בזבארוב ואחר כך בזאלוזיץ עד יום פטירתו. את דרשותיו על התורה והמועדים העלה על הכתב בספרו זה. בנוסף חיבר גם פירוש על הגדה של פסח בשם 'באר מים'. ספריו נדפסו אחר מותו בהשתדלותו המיוחדת של רבי אברהם חיים מזלאטשוב. רבי יוסף משה נפטר בזאלוזיץ בהיותו כבן שמונים, ביום כ"ג אלול תקע"ה.
  Starting at $500
 • LOT: 049

  ספר ראש דוד [החיד"א] - מהדורה ראשונה מונטובה תקל"ו | 1776 העותק של רבי יוסף בורג'יל מתוניס

  ספר ראש דוד על התורה לרבינו החיד"א "בבית דפוס בחור תמים דעים נחמד ונעים הרופא המובהק כמ"הר אליעזר שלמה מאיטליא י"צו" - מהדורה ראשונה מנטובה תקל"ו | 1776. בגב השער חתימת בעלות עם כיתוב נוסף בכתב יד קודשו של רבי יוסף בורג'ל (הראשון) מתוניס, בשער חתימה עתיקה נוספת שלא נבדקה וחתימת המקובל החסידי רבי מרדכי משה הכהן קרפמן. [2], קסד, ה דף. שער משוקם בקצתו, נקבי עש במספר מקומות עם הדבקות, כתמים קלים, מצב כללי טוב - בינוני. רבי יוסף בורג'ל מתוניס הראשון, גאון גדול ועצום, בקי בכל חדרי תורה ובעל זכרון נפלא, בעל מדות נעלים, עמלו בתורה באופן מבהיל, ומחשובי הדיינים בתוניס. ואף זכה לשתי שולחנות. היה בעל חסד וצדקה עבור שדרי"ם תלמידים חכמים ועניים. חיבר את הספרים 'זרעא דיוסף' ליוורנו תר"י - חיבור גדול על בעלי התוספות. ואת החיבור 'ויקן יוסף' ב חלקים חקירות בנושאים שונים לפי סדר א ב. חיבור נוסף בשם 'ויכלכל יוסף' נשאר בכתב יד ולא זכינו לאורו. רבינו נפטר בשנת תרל"ד ולא השאיר אחריו זרע רק את דבריו המה תולדותיו (ארזי הלבנון עמוד 930).
  Starting at $500
 • LOT: 051

  ספר תקוני הזהר עם הערות חשובות בכתב יד - בראדי תרמ"ג | 1883

  ספר תקוני הזהר לתנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, עם פירוש כסא מלך. העותק מלא בהערות בכתב יד המעידים על גדלותו בתורה ובקבלה של כותבם, בתחילת הספר בדפיו הריקים, כתב בעליו הדרכה למצוות התשובה בשפת האידיש, וניכר שהיה בעל נפש נקייה, וכן ביאר כמה מזמורים מתהילים וקצת תפילות ראש השנה, חתימת בעלות: מרדכי משה קרפמן. וחותמת: אוצר הספרים של בית מדרש גבוה דאמריקה לייקווד. קצד דף 388 עמוד. ו דף, 12 עמוד. כריכה בלויה, שדרת עור, מעט כתמים, מצב כללי טוב.
  Starting at $500
 • LOT: 069

  שטר 100 דולר מידיו הקדושות של הרבי

  שטר עם ערך של 100 דולר ארה"ב, אשר ניתנו מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד רבי מנחם מנדל שניאורסון. השטר הגיע מעיזבון משפחת יודאסין מתל אביב (יחד עם מכתבי הרבי שעומדים למכריה גם במכירה זו). השטר נמסר לידיו של הרב דוד יודאסין זצ"ל רב בית הכנסת המרכזי מעוז אביב בתל אביב, נפטר בז' בניסן תשע"ד. בנו וממלא מקומו של הרב אלכסנדר סנדר יודאסין זצ"ל - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. מצב כללי טוב מאד.
  Starting at $770
 • LOT: 022

  First siddur with translation into Judeo-Arabic: Seder Tefila b’Chol Lashon—Livorno 1883. Especially rare!

  Shacharit, Mincha and Aravit, according to Sephardic custom, Hebrew and Judeo-Arabic on facing pages. As far as is known, this is the first siddur that was translated into Judeo-Arabic and printed in Hebrew letters. The translation was written by Rabbi Eliyahu Hai Gag - Livorno 1883. On the title page of the book is the dedication of the copyist to "Mordechai Levi Bara", handwritten. Especially rare! Original: 3, 266 pages. The copy before us is missing the following pages: 6, 7, 8, 66, 67, 68, 163. Original binding is worn and defective, many pages disconnected, many tears (some with damage to text). Generally bad to ok condition. Rabbi Eliyahu Hai Gag (Gig or Gaz) lived from 1840-1908, was a son of Rabbi Yosef. Born in Tunis, served as rabbi in Algiers, wrote chiddushim on the Talmud and published many books, including this one, Ma’aseh Sha’ashu’im, Sfatei Renanot, Ma’aseh Tzaddikim, Magen David, and left behind many manuscripts that were not printed. Also wrote a song “Kalini Niskar Ya Yehudi”, printed in the Livorno Haggada, and more. He published his father's book"Pi Ha-Midbar "- on the Passover Haggadah. Read more in Arzei HaLevanon p. 257.
  Starting at $300
 • LOT: 003

  עותק יפה של סידור בעל התניא: סדר התפילה עפ"י נוסח האר"י ז'יטומיר תרכ"ג | 1863 / ווארשא תרכ"ז | 1867 העותק של רבי זלמן הבלין

  סדר התפלה, על פי נוסח האר"י ז"ל, "עם פירוש המילות... וכללות כוונת עניני ציצית ותפלין ותפלה... משוכלל ומיוסד עפ"י כוונת האר"י ז"ל מכבוד קדוש אדמו"ר הגדול.... מרנא ורבנא שניאור זלמן נבג"מ זי"ע...". חלק ראשון [לימות החול]: דפוס השותפים רבי חנינא ליפא שפירא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא ב זיטאמיר תרכ"ג | 1863. [2], קנד דף. בשער חתימת רבי זלמן הבלין - חתוכה מעט. נקבי עש במילוי נייר, כתמים ופגמים קלים, עבר שיקום מקצועי וכריכה מחדש בכריכה עם הטבעות זהב. מצב כללי טוב מאד. חלק שני [שבת, מועדים וימים נוראים]: ווארשא תרכ"ז | 1867. סב, צד דף. קרעים ששוקמו, כתמים ופגמים קלים, עבר שיקום מקצועי וכריכה מחדש בכריכה עם הטבעות זהב. מצב כללי טוב מאד. סידור בעל התניא הנקרא גם "סידור עם דא"ח [דברי אלוקים חיים - כינוי למאמרי חסידות של אדמו"רי חב"ד]" - הוא החיבור הראשון של מאמרי אדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי "בעל התניא" שהדפיס בנו אדמו"ר האמצעי לאחר הסתלקות אביו, בשנת תקע"ו, בקאפוסט. בספר נדפסו נוסח התפילה לפי תקנת רבינו הזקן [נוסח הסידור, ההלכות ושני מאמרי חסידות נכתבו ונערכו ע"י האדמו"ר הזקן ונדפסו בחייו מספר פעמים], כשלצידו מאמרי חסידות שלו המבארים את נוסחאות התפילה וענינים השייכים למצוות ולמועדים הנזכרים בסידור. ברוב ההוצאות נדפס נוסח התפילה באמצע הדף וסביבו המאמרים. העותק שלפנינו הוא ההוצאה החמישית אשר נדפסה בשנת תרכ"ג בז'יטומיר, ורוב ההוצאות שאחריה הודפסו בתבנית הוצאה זו [מהדורה זו כוללת מאמרי דא"ח נוספים שנוספו לראשונה למהדורת ברדיטשוב תקע"ח, ולא היו במהדורה הראשונה]. החלק השני שנמצא לפנינו נדפס בווארשא מס' שנים לאחר מכן. רבי שלמה זלמן [האוולין] הבלין (תרל"ז - תרצ"ו), מנהל ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בהורודשיץ ומייסד ישיבות תורת אמת בחברון ובירושלים עיה"ק. מחסידי הרבי הרש"ב (שימש כ'חוזר' של מאמריו) והרבי הריי"צ. סייע רבות לחסידי חב"ד מברית המועצות בצרכיהם, ובמאבקם לקבל סרטיפיקטים לעליה ארצה. ראה עוד אודותיו: המשפיע: תולדות הגה"ח מוהרש"ז האוולין...: פרקים בתולדות חב"ד, בתולדות היישוב היהודי בחברון ובתולדות היישוב היהודי באה"ק ... - ירושלים תשמ"ב; תורת אמת - מאה שנות ליובאוויטש בארץ הקודש, הוצאת חזק, תשע"ב.
  Starting at $3000
 • LOT: 024

  לוט 2 הגדות נדירות תשורה מישיבה ומתיבתא רבינו יעקב יוסף בניו יורק תחילת המאה ה-20

  לוט 2 עותקים שונים של הגדה של פסח עם איורים, תווים ותרגום לאנגלית שהוענקו כתשורה לישיבת רבנו יעקב יוסף (RJJ). 1. הגדה של פסח עם כריכה רכה מקרטון ועליה הדפסה בצבעים אדום וכחול עם כיתוב של הישיבה ותמונתו של רבי יעקב יוסף 'הרב הכולל' בגבה על רקע תמונות הישיבה. 2. הגדה של פסח מיט מיוזיק נאטען [עם תווים] בכריכה קשה בצבע אדום עם הטבעות זהב. בעמוד האחרון ציור דיוקנו של 'הרב הכולל' על שמו נקראת הישיבה. בשני העותקים בפנים הכריכה לפני ההגדה ולאחריה, כיתובים ביידיש ובאנגלית על הישיבה, בתרגום חופשי: הישיבה מונה מעל 650 תלמידים, הוצאות הישיבה כבר מגיעות לקרוב למאה אלף דולר בשנה. מעניין לציין כיתוב מיוחד המספר שלמעלה מ-50% מתלמידי ישיבת ר' יצחק אלחנן שהתקבלו ב'זמן' האחרון היו תלמידי ישיבת רבנו יעקב יוסף. קרעים בעיקר בחיבורי הכריכה בשני ההגדות. מצב כללי טוב. ישיבה ומתיבתא רבנו יעקב יוסף (RJJ) נוסדה בשנת תרס”ג - 1903, ונקראת על שמו של 'הרב הכולל' רבי יעקב יוסף [חריף], (תר"א-תרס"ב) תלמיד ישיבת וולוז'ין ומגדולי תלמידיו של רבי ישראל סלנטר. כיהן כרב במספר קהילות בליטא. הרב הכולל [הרב הראשי] הראשון והיחיד של העיר ניו יורק, ומייסד אגודת הרבנים באמריקה. נודע כדרשן ומגיד מישרים רהוט, ומשך קהל אלפים לדרשותיו המוסריות. בעל מחבר 'לבית יעקב'. נלחם כארי על כשרות הבשר בארה"ב וסבל רדיפות רבות בשל כך. בשנים האחרונות החלו המונים לפקוד את ציון קברו בבית החיים ב'ספיירס הילד' הסמוכה ללייקווד לאחר שהחלו נפוצות השמועות על ישועות גדולות שזכו לראות בעיניהם המתפללים במקום.
  Starting at $300
 • LOT: 019

  ספר תורה בפורמט קטן בכתיבה אשכנזית נאה - אירופה המאה ה-19

  ספר תורה בפורמט קטן, בכתב יד סופר, כתיבה אשכנזית נאה ואחידה על קלף. אירופה המאה ה-19. 42 שורות העמודה. גובה קלף: 24 ס"מ. גובה כתב: 18 ס"מ. לא נמכר ככשר. עצי חיים מעץ עם פגמים. חגורת בד מהתקופה. מעיל רקום עם חוטי כסף. פגמים.
  Starting at $2000
 • LOT: 045

  Amulet for preservation of a delivering mother “LeNekeva”—Redelheim, probably approximately 1840.

  (there is a similar amulet for a mother who gave birth to a boy, called “LeZachar”). 3 lines in Yiddish, description of meeting Eliyahu, and later, names with vowelled letters, and the chapter “ShirHaMa’a lot AsehEinay el HaArim”. According to the Hebrew Mifal Bibliography (listed 000153172), this was probably printed in Redelheim, approximately 1840. Long printed page, 10x18cm, generally good condition, stains and defects, glued to cardboard with a cloth piece which is used to hang it.
  Starting at $300
 • LOT: 010

  גביע גדול ומפואר עם תחתית תואמת כסף חתום - ישראל סוף המאה ה-20

  גביע כסף, גדול במיוחד ומפואר, מעוטר בעבודת תבליט וחריטה של צמחייה ופרחים, תוצרת 'הצורפים'. חתום 925. גובה הגביע: 11 ס"מ. קוטר הגביע: 8.5 ס"מ. קוטר התחתית: 18 ס"מ. 340 גרם. מעיכות. פגמים קלים. מצב כללי טוב.
  Starting at $300
 • LOT: 044

  חרב ע"ב שמות הקודש לגירוש מזיקים שדים ורחות רעות עפ"י רבי יהודה פתייה - כסף חתום ישראל המאה ה-21

  חרב ע"ב שמות הקודש, העשויה עבודת יד מכסף טהור, וחתומה 925 בתוך נרתיק מהודר מבד. חרב זו הינה סגולה מיוחדת ומסוגלת לכל הישועות. החרב עשויה כסף עם חריתה משני צידיה של ע"ב שמות הקודש מהקבלה, על פי רבי יהודה פתיה זצוק"ל. שמות הקודש שעל החרב עברו הגהה של המקובל רבי יצחק כדורי זצ"ל והשמות הקדושים נכתבו ועברו הגהה נוספת של מקובלים בקדושה ובטהרה. בספר "אורחות ציון" לרבי בן ציון מוצפי שליט"א מובא להלן: "ושמעתי פעם אחת ממור אבי זלה"ה (רבי סלמאן מוצפי זצוק"ל) שסוד הסכין המגין מהמזיקים הוא מפני היות המזיקים עשויים רוח ועטופים בכיסוי דק כנאד ולכן נשיאת סכין... מאיימת עליהם ובורחים... ולכן גם אם תאמר אין לשאת ברזל בשעת התפילה מהטעם האמור הנה בסכין יש בו סגולה שלו". החרב מסוגלת לכל הישועות- לרפואה, לשמירה, לפרנסה, לזיווג, לפקידת עקרות, ובפרט לשמירה והגנה ממזיקים, משדים ומרוחות רעות. מידות החרב: כ-23 סנטימטר לאורך וכ- 7 סנטימטר לרוחב (בחלק הרחב ביותר). אודות חרב זו ניתן לצפות ביוטיוב בסרטון מפיו של הרב שמואל שמואלי: https://www.youtube.com/watch?v=y1mjI_YNCxw
  Starting at $300
 • LOT: 016

  אוסף 11 חנוכיות שונות בסגנון צפון אפריקה / מרוקו

  אוסף של 11 חנוכיות עם גב להדלקה בשמן או נרות, בסגנון מרוקו / צפון אפריקה, עם עיטורים שונים, חלקם בעיצובים יחודיים. כל אחת מהן בעיצוב שונה. מצבים משתנים, ירוקת, כתמי שמן ופגמים שונים. באחד מהם חסר שמש. בחנוכיה אחת יש רק שמש אחד במקום שניים שאמורים להיות.
  Starting at $300
 • LOT: 015

  אוסף 12 חנוכיות בסגנון צפון אפריקה / מרוקו חלקן מיניאטוריות

  אוסף של תריסר חנוכיות עם גב להדלקה בשמן או נרות, חלקן מיניאטוריות, בסגנון מרוקו / צפון אפריקה, עם עיטורים שונים, חלקם בעיצובים יחודיים. באחד מהם כיתוב "כי נר מצוה ותורה אור". כל אחת מהן בעיצוב שונה. מצבים משתנים, ירוקת, כתמי שמן ופגמים שונים. באחת מהן חסר שמש.
  Starting at $350
 • LOT: 035

  ספר ברכה משולשת ל'בני יששכר' - מהדורה ראשונה פשעמישל תרנ"ז | 1896

  ספר ברכה משולשת "פירוש יקר ונפלא על משניות" לרבי צבי אלימלך שפירא מדינוב בעל ה'בני יששכר' - מהדורה ראשונה פרעמישלא תרנ"ז | 1896. [1], נה דף. הדפים הראשונים נכרכו לא לפי הסדר. דפים יבשים מעט. מצב כללי טוב. כריכה בלויה. רבי צבי אלימלך מדינוב (תקמ"ג - תר"א) מגדולי צדיקי החסידות, נודע בעיקר בתואר 'הבני יששכר' על שם ספריו אשר נודעו בקדושתם, והתחבבו על גדולי החסידות בכל הדורות. מלבד אלו חיבר עוד מגוון רחב של ספרים בכל מקצועות התורה 'אגרא דפרקא', 'דרך פיקודיך', 'מעיין גנים' ועוד.
  Starting at $300
 • LOT: 041

  כרך עם שני ספרי החוזה מלובלין: זכרון זאת - מהדורה ראשונה ווארשא תרכ"ט | 1869 / זאת זכרון - זולקווא תרכ"ה | 1864

  עותק עם שני ספרי רבי יעקב יוסף הורוויץ ה'חוזה מלובלין'. ספר זכרון זאת - מהדורה ראשונה וורשא תרכ"ט | 1869. שוליים רחבים. סטפנסקי חסידות 204. [2], עד דף. כרוך יחד עם ספר זאת זכרון - זאלקווא תרכ"ה | 1864. [1], לח, [2], מב-נא דף. נקבי עש ופגמים קלים. מצב כללי טוב. רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ, המכונה ה'חוזה מלובלין' (תק"ה - תקע"ה) היה תלמידו של רבי אלימלך מליז'ענסק, ומהאדמו"רים הנודעים ביותר בפולין בשלהי המאה ה-18. נודע כבעל ראיה רוחנית, בזכות שמירת עיניו בצעירותו, ועל כן נקרא 'החוזה'. לאחר פטירת רבו ה'נועם אלימלך', נעשה הוא לבכיר מנהיגי העולם החסידי בגליציה ופולין. מעמד בו החזיק למעשה עד לפטירתו כשלושים שנה אחר כך. רבינו מיקד את תורתו בהדגשה על מחויבות הצדיק לסייע לחסידיו במישור החומרי והיום יומי, אך למרות זאת צבר הצלחה גם עם למדנים מיוחסים שהסתופפו בצלו, כמו רבי יעקב יצחק מפשיסחה (היהודי הקדוש), רבי ישראל יצחק קאליש ורבי שמחה בונים מפשיסחה. (אלה הובאו על ידי תלמידו רבי דוד בידרמן מלעלוב). תלמידו הידוע המקורב אליו בכל מאודו היה רבי נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ בעל ה'זרע קודש'.
  Starting at $400
 • LOT: 005

  ספר דרש משה - ויניציאה שס"ג | 1603 כולל הספד על מרן המחבר בעל ה'שולחן ערוך' רבי יוסף קארו

  ספר דרש משה, "מדי חודש בחדשו, לפי העת ולפי מדרשו, אם לג"ח אם לערשו, לחתן ומתן דמים למולות, וכיוצא באלה רבות, דרשות למועדים ולשנים..." מאת רבי משה אלבילדה. בדרשתו לפרשת בלק [דף ק"ג] מופיע הספדו על מרן ה"בית יוסף" רבי יוסף קארו בעל המחבר "שולחן ערוך": ""על שמועת פטירת הגאון מהרר"י קארו ז"ל בעיר צפת תוב"ב באה י"ג תמוז השל"ה". בין היתר נכתב בהספד זה: "ראוי שנתפעל הרבה מפטירת הרב הגדול הזה שהחיינו וקיימנו בספרו הגדול בית יוסף... השלם הזה שהיה ראשנו ומאור עינינו... וראוי לקונן עליו... ועל עיר צפת קוננתי... כי במיתת השלם הזה נפל בהם חשוכא גדולה" - דפוס ז'ואן דגארה ונציה שס"ג | 1603. [6], קכח [צ"ל קכה] דף. נכרך מחדש ושוקם מקצועית, אולם נחתך בצמוד לטקסט. נזקי עש קלים וכתמים. מצב כללי טוב. חתימת בעלות בשער: אברהם וואלף בהר"ר [??]. רבי משה אלבילדה - רב ופילוסוף בספרד אשר גלה לשאלוניקי עם אביו בגירוש ספרד בשנת רנ"ב. בשנת רצ"ד בהיותו רב בארטא [איי יוון] חתם על תקנה לאסור ריקודים מעורבים ולאחר שלא קוימה תקנתו פרש ממשרתו ועבר לאבלונה, גם שם לא ארכו ימיו כרב ובשל המחלוקת עקר לשאלוניקי שם נפטר.
  Starting at $500
 • LOT: 073

  מכתב מהרבי "ויה"ר שמכאן ולהבא יבשרו בני ישראל אך בשורות טובות איש לרעהו בכל הפרטים" מכתב מעניין עם דיני ס"ת - חשוון תשי"ט

  מכתב מוקלד במכונת כתיבה, מתאריך ג' מר חשוון שנת תשי"ז. עם הברכה "ויה"ר שמכאן ולהבא יבשרו בני ישראל אך בשורות טובות איש לרעהו בכל הפרטים, וירום קרן התורה לעילא ולעילא.." בברכה לבשו"ת תכה"י וחתימת יד קודשו. בהמשך מציין הרבי מראי מקומות בדיני ס"ת שנפל ל"ע וכן מדבר על המנהג הנפוץ לסמן ס"ת פסול ע"י שמסמנין אותו מבחוץ, וכותב שמקור והיתר זה צריך עיון גדול, ומביא מקורות. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
  Starting at $500
 • LOT: 036

  ספר דברי שלום [קוידינוב] - חסידות מהדורה ראשונה ווילנא תרמ"ב | 1882

  ספר דברי שלום, על התורה והעבודה "מיוסד על יסודות מההרי קודש האר"י והבעש"ט זצ"ל..." בדרך הקבלה והחסידות מאת האדמו"ר רבי שלום מקוידינוב נדפס בחיי המחבר - מהדורה ראשונה ווילנא תרמ"ב | 1882. [3], ו-סו דף. נכרך מחדש. מעט נקבי עש. מעט כתמים. מצב כללי טוב מאד. רבי שלום פרלוב מבראהין - קוידינוב (תרי"א - תרפ"ו). אחיו של רבי אהרון, וחתנו של רבי יוסף מברזנה. רבי שלום לא כיהן כאדמו"ר אך למרות זאת התפרסם בשל השפעתו הרבה. כיהן כרב בברזנה ובבראהין, וחיבר ספרים רבים בכמה מקצועות התורה, 'דברי שלום' 'משמרת שלום' 'עטרת שלום' 'דובר שלום''מדרש פנחס החדש' ו'שם אהרן'. הספר 'משמרת שלום' הוא ספר הלכה על השולחן ערוך. בספרו זה הביא רבינו המחבר מקורות ונימוקים למנהגי האדמו"רים וחסידיהם. כך לדוגמא, בסימן ב' חלק אורח חיים, הוא מרחיב על מנהג הטבילה במקווה לפני תפילת שחרית. חתניו הם רבי ישכר לייב וינברג מסלונים ורבי יוסף פיצ'ניק מסארני.
  Starting at $400
 • LOT: 068

  "ואין כבודו צריך לדידי..." מכתב ארוך ומעניין כתוב כולו בכתב ידו ובחתימתו של רבי יעקב קמינצקי זצ"ל

  מכתב ארוך כתוב כולו בכתב ידו ובחתימתו של ראש ישיבת תורה ודעת וחבר מועצת גדולי התורה באמריקה רבי יעקב קמינצקי זצ"ל, אשר נכתב מטורונטו [שם כיהן כרב מס' שנים קודם לכן] בשנת תשכ"ה, בו הוא מביע את דעתו אודות כתיבת ספר על זמני היום והלילה להלכה. במכתב ניכרת ענוותנותו הגדולה של רבינו אשר כותב בין היתר: "ואין כבודו צריך לדידי ולדכוותי..." ומטיב להסביר את הסתייגותו מלהכריע בדברים אלו בהלכה למעשה "עד שאמרתי שקשה להכניס הראש בעניינים שנסתבכו בהם גדולי הדורות שקדמונו...". המכתב כתוב על דף עם שורות כולו בכתב ידו ובחתימתו. מצב כללי טוב מאד. סימני קיפול. 15.5X23 ס"מ.
  Starting at $500
 • LOT: 074

  מכתב מהרבי "יהי רצון שהן בענייני הכלל והן בענייני הפרט יהיה מוסיף והולך באור" נכתב בימי החנוכה ובהשפעתם - חנוכה תשכ"ב

  מכתב מוקלד במכונת כתיבה, מתאריך ימי החנוכה תשכ"ב, "ויהי רצון שהן בעניני הכלל והן בעניני הפרט יהי' באופן דמוסיף והולך באור, וכהוראת ימי חנוכה, דמוסיף באור מיום ליום... הנה יאיר אור זה ויחדיר בכל הענינים," ומסיים "בברכה לבשו"ט בכל האמור ולחנוכה מתאים להנ"ל, חתימת יד קודשו. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
  Starting at $500
 • LOT: 081

  דמות דיוקנו של האדמו"ר מחנצ'ין - שמן על בד במסגרת עץ מפוארת ומרשימה במיוחד - חתומה ע"י האמן ויקטור ברינדץ' ישראל המאה ה-20

  ציור מרשים בצבעי שמן על בד, נתון בתוך מסגרת עץ מפוארת ומרשימה, עבודתו של האמן הרוסי - ישראלי ויקטור ברינדץ'. מאחורי הציור כיתוב: "רבי שמואל הלוי הורביץ - אדמו"ר מחנצ'ין. נפטר י"ח טבת תרע"ו. צויר על פי תמונה ציור ישנה". עבודה בסגנון ציוריו המפורסמים של איזידור קאופמן. חתום ע"י האמן. מידות ציור לא כולל מסגרת 18X23 ס"מ, 45X50 ס"מ כולל מסגרת. פגמים וסדקים קלים במסגרת. מצב כללי טוב מאד. ויקטור ברינדץ' (ברוסית: Виктор Бриндатч;‏ נולד ב-10 במאי 1941) אמן יהודי ממוצא רוסי, המתגורר ופועל כיום בישראל. חבר באגודת האמנים והפסלים של ישראל, ולשעבר חבר אגודת האמנים הפלסטיים בברית המועצות. עבודותיו שאובות הרבה מחיי היום יום והמנטליות הישראלית, מהפולקלור היהודי ומהמצב המשתנה בארץ. בציוריו מרבה לתאר מן הנושאים הפוליטיים האקטואליים, בין יצירותיו תמונות המציגות מצבים ואירועים הקשורים ביהודים בארץ ובעולם: ציורי חגים וחוגגים, חיילים וקרבות יהודי אירופה. ממלא תערוכות רבות בארץ ובעולם. בשל סגנונו המיוחד והייחודי שקנה לו מקום של כבוד בקרב אמני דורנו.
  Starting at $300
 • LOT: 082

  ציור גדול ומרשים של שלשה רבנים בתלמודם שמן על בד - אירופה תחילת המאה ה-20 חתום אמן לא מזוהה

  ציור שמן על בד גדול ומרשים בתוך מסגרת מפוארת, של שלשה רבנים יושבים ולומדים. היצירה חתומה ע"י אמן לא ידוע. ככל הנראה אירופה תחילת המאה ה-20. מידות לא כולל מסגרת 43X53 ס"מ, כולל מסגרת 76X86 ס"מ, פגמים במסגרת. מצב כללי טוב.
  Starting at $300
 • LOT: 012

  לוט חנוכיה ופמוט עשויים כסף ישראליות מוקדמות חתומות

  1. חנוכיית קנים על רגל, להדלקה בשמן, מעוצבת בסגנון מודרני. עשויה כסף חתימות: "925" "sterling" וחתימה נוספת מחוקה מעט. עבודה ישראלית מוקדמת. שרידי נרות ושמן. מידות גובה 31 ס"מ, רוחב 29 ס"מ. מצב כללי טוב. 2. קנדלברה 5 קנים, כסף, מעוצבת בעבודת תבליט וחריטה של צמחייה. חתומה בחתימות מחוקות מעט. נטפי נרות ומעט כתמים. מידות גובה 32 ס"מ, רוחב 19 ס"מ. מצב כללי טוב.
  Starting at $300