Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 044

העותק של רבי אברהם פריז ורבי מנחם שמואל סלונים: עין יעקב - ווילנא תרמ"ג-ד | 1883

ג' כרכים מספר עין יעקב על אגדות חז"ל מהש"ס, בדפוס האלמנה והאחים ראם ווילנא תרמ"ג-ד | 1883. שני שערים, הראשון סגול באותיות אדומות, כריכות עתיקות בלויות, שדרות עור, אחת מנותקת חלקית, כרך אחד ללא שערים, דפים מנותקים ושבירים, מצב כללי בינוני. בשערים ובפורזצים חתימות בעלות חשובות, אחת בכתב רש"י נאה: "אלו השלושה ע"י אשר קניתי אותם... ביום 15 מ"ח תרס"א פעה"ק חברון ת"ו נאום מנחם שמואל סלאנים". "א=ה' הח' התמ' אברהם פריז" ראה להלן. הרב אברהם פריז (תרמ"ט - תשכ"ח) היה מחלוצי הפצת מעיינות החסידות בארצות הברית, בא כוח המרכז לענייני חינוך ומבקר מוסדות חב"ד בארץ הקודש. וחסיד המקושר בלב ונפש לרבותינו נשיאינו. עסק רבות בהפצת המעיינות, במסגרת תפקידו בלשכה להפצת החסידות שיגר לכל רחבי תבל את שיחות הרבי הריי"צ, ועוד פעולות. במשך מספר שנים עבד יחדיו עם הרבי נשיא דורנו בחדר אחד, ומיני אז היה לו קשר אישי ומיוחד עם הרבי. הרב מנחם שמואל סלונים (נולד תרמ"ג) בן רבי שניאור שלמה זלמן, מצאצאי אדמוה"ז רבי שניאור זלמן מלאדי בעל ה"תניא" זיע"א. יליד חברון, למד אצל הרב רבי מנדל נאה ובבית-מדרשו של הגאון חיים חזקיהו מדיני בעל ה"שדי חמד" זי"ע. חתן רבי ישראל מורגנשטרן מירושלים ולמד שם שנים אחדות בישיבת "אהל משה" ושמע את שיעורי הרב יעקב אורנשטיין. אח"כ חזר לחברון ויסד שם חברת ביקור חולים ולינת הצדק. כשפתח בנק אפ''ק בתרס''ז סניף בחברון נתמנה למנהלו ופעל למען גידול הישוב היהודי בחברון ובסביבתה, ולשם כך היה נותן עזרת אשראי מקרן מיוחדת לבעלי מלאכה יהודים שבאו לעבוד בעיר ובכפרי הסביבה, בעיקר במקצועות חדשים, שבהם לא עסקו שם יהודים לפניהם.
Starting at
$100

Make an offer