Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090
Get new auction alerts!

<< Go Back

LOT: 161

ספר חידושי הלכות [מהר"ם שיף] - המבורג תקס"ז | 1807 עותק מיוחס וחשוב עם הגהות - מהדורה לא ידועה

ספר חידושי הלכות חלק ראשון על מסכת ביצה, בבא מציעא, כתובות, חולין גיטין וגם חלק שני בבא קמא, שבת, סנהדרין וזבחים, מאת רבי מאיר [המהר"ם] שיף - המבורג תקס"ז | 1807 [לפי הפרט המצוין בשער]. מהדורה לא ידועה ביבליוגרפית, לא מצאנו כמותה באוצר ובספרייה הלאומית. תוכן הספר הוא כנראה צילום של מהדורת תק"ז, אולם השער שונה לגמרי - שער יפה עם תחריטים מאוירים של משה ואהרן, חלום יעקב ודוד המלך. ללא הסכמות בגב השער. 1, לז [צ"ל עב], יג דף. בחלקם כרוכים הפוך וחלק לא כרוכים במקום. חלק מהדפים חתוכים בחלקם העליון, קרעים שונים בפינות חלק מהדפים, עם פגיעות קלות בטקסט. כריכה ישנה, מנותקת בחלקה עם שדרת בד קרועה. בדף השער חתימה "הק' שלום שכנא כהנא בהרבני המופלג... מוהר"ר אברהם חיים [נ' הש"ך?]", בתוך הספר תיקונים בכתב יד עתיק בחלקם הדיו דהה. רבי שלום שכנא [כהנא] הכהן כץ מקראקא (נפטר ב' סיון תקצ"ט) בן רבי אברהם חיים, דיין בקראקא. בעל מחבר "משפט שלום" ו"שלמי נזיר" [ראה: וונדר-גליציה ח"ג; אוצר הרבנים 18269].
Starting at
$200

Make an offer