Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 045

ידבר שלום עם הקדשה בכתב יד המחבר ושני מהדורות של התמים

1. ב' כרכים ידבר שלום, "עיונים ובאורים ביד החזקה להרמב"ם ז"ל" מאת רבי שלום דב בער הלוי וולפא, נדפס בישראל תשמ"ז ותשנ"א. הסכמות מרבי פשה פיינשטיין, רבי משה הלברשטם, רבי מרדכי אליהו, ה"פני מנחם" מגור ועוד רבים. בכרך ב' הקדשה בכתב ידו של המחבר הרב וולפא. 2. ג' כרכים הכוללים את "התמים" בעריכת הרב יחזקאל פייגין והרב יהודא עבער. מהדורת צילום דפוס ווארשא מהשנים תרצ"ה-תרח"צ, הוצאה שנייה ושלישית - כפר חב"ד תשל"א תשל"ה. התמים היה קובץ תורני שעסק בתורת הנגלה, חסידות ודברי ימי החסידים. יצא לאור על ידי איגוד תלמידי הישיבות בישיבת תומכי תמימים ורשה, בין השנים תמוז תרצ"ה - כסלו תרח"ץ. הגיליונות יצאו לאור בברכת אדמו"ר הריי"צ שאף סייע בפועל בהוצאתם. בעלונים נחשפו מכתבי רבותינו נשיאינו וכתביהם, הודפסו פלפולים וחידושים בנגלה, של ראשי הישיבה ותלמידיה לצד חסידי חב"ד שהתגוררו בפולין.
Starting at
$50

Make an offer