Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

מכירה אינטרנטית מבוססת זמן מס' 5 - 23.10.2019

 

Auction no. 26

Upload to our website anytime in the next few days

Tel: 972-3-9050090

fax: 972-3-9050093

Filter by
View as
Display per page
LOT: 001

מסכת בבא קמא בדפוס שפירא - זיטאמיר תרי"ח | 1858

מסכת בבא קמא מן תלמוד בבלי, עם כל המפרשים כאשר נדפס מקדם ועם הוספות חדשות... נדפס בזיטאמיר ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, הרבני מו"ה חנינא ליפא נ"י והרבני מו"ה יהושע העשיל שפירא - תרי"ח | 1858. [1], ג-קנב, כז, ב-סב דף. חסר שער שני, מתחיל בדף ג'. קרעים שונים, במס' מקומות עם פגיעות בטקסט. כתמים שונים. מצב כללי בינוני - טוב.
Starting at $50
LOT: 002

Lot, 2 volumes of masechtot. Printed by the Shapira brothers, grandsons of the Slavita Rav. Zhitomir 1860- 1861.

1. Masechet Hulin, printed by the Shapira brothers, Rabbi Hanina Lifa and Rabbi Yehoshua Heschel, grandsons of the Slavita Rav. Zhitomir 1861. Two covers in red ink. Heavy moth damage. Bad condition. 2. Masechet Bekhorot, Archin, Temura, Kritot, Meila. Separate cover for each masechet, printed by the same as above. Zhitomir 1860. Heavy moth damage, bad condition.
Starting at $50
LOT: 003

ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי זיטאמיר - תרכ"ז | 1866

ספר הכוזרי "יסדו החכם החבר ר' יצחק הסנגרי ז"ל אשר קידש שם שמים בויכוחו הישר. חברו בלשון ערבי החכם הגדול אבי כל המשוררים רבי יהודה הלוי ספרדי ז"ל והעתיק אותו החכם ר' יהודה ן' תבון מרמון ספרדי אל לשון הקדש.. שנת תתקכ"ז". למהדורה זו נוסף גם פירוש 'קול יהודה' מרבי יהודה אריה בן יוסף מוסקאטו זצ"ל (ר"צ - שמ"ט). אשר זה רע"א שנים שלא נדפס עם פי' זה. [לשון ההסכמה] "בדפוס הרבני מוה' אברהם שלום שאדאוו נ"י זיטאמיר - תרכ"ז | 1866. [1], רפח דף, 575 עמוד. עם שני שערים. בדף שלפני השער כתב יד: "על ר' יהודה הלוי בעל הכוזרי אמרו המפרשים השמר לך פן תעזוב את הלוי כל ימיך הוא היה תלמיד - [?] של ר' אברהם אבן עזרא זצל". כתמים קלים, נכרך מחדש, מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 004

תיקון מידות הנפש - ירושלם תרמ"ג | 1883 כרוך עם עוד כמה ספרי חסידות מעניינים

כרך עם מספר ספרי מוסר וחסידות כרוכים יחד: 1. ספר תיקון מידות הנפש ע"י טבע החושים, לרבי שלמה אבן גבירול - ירושלם תרמ"ג | 1883. בסופו 'זמר נאה לשבת קודש' לרבה של בעלעד בהונגריה רבי יחזקיהו הכהן כץ בעל מגדנות חזקיהו: "ולאחר פטירתו באו תלמידיו לק"ק פרעשבורג אצל המאור הגדול מו"ה משה סופר [החתם סופר] ז"ל, וראה השירה הזאת בידם וחמא מה דחמא ואמר חבל על דאבדין, אילו ידע מזאת קודם פטירתו היה מתעסק עמו בנסתר יותר ויותר... [!]. יח דף. 2. אבקת רוכל - ווארשא תרל"ו | 1876. 3. ספר שבחי הרב, לתולדותיו של רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא ומייסד שושלת חב"ד - מונקאטש תרנ"ה | 1895. 4. ספר לקוטי עצות מהדורא קמא והמדורה בתרא לרבינו נחמן מברסלב - ווארשא תרל"ה | 1875. 5. ספר סיפורים נוראים, מהבעש"ט הק' המגיד ממעזריטש ורבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא ומייסד שושלת חב"ד - מונקאטש תרנ"ד | 1894. 6. מעשיות נוראים ונפלאים, סיפורי צדיקים על גדולי התרוה והחסידות - קראקא תרנ"ו | 1896. 7. ספר שבחי הר"נ עם שיחות הר"נ, על רבי נחמן מברסלב - לעמבערג תרס"א | 1901. מצבים משתנים. פגמים שונים. במס' מקומות עם פגמים בטקסט. מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 005

Shevet Mussar—Jerusalem 1863.

By Rabbi Eliyahu ben Avraham Shlomo HaKohen Hatmari (1659-1729), a great sage and kabbalist of Izmir. Known mainly thanks to this book. This edition was printed in Jerusalem by the partners Yehiel Bril, Michal HaKohen, and Yoel Moshe Salomon. 2 covers with illustrations. Separate cover for the second section.
Starting at $50
LOT: 006

לוט 6 ספרי ירושלם חשובים ומיוחדים

1. שולחן הטהור, והוא סדר הנהגת הסעודה וברכותיה, וסדר ברכת המזון וקריאת שמע, עם תרגום ליידיש, מהדורה מיניאטורית בדפוס הרי"ן לעווי ירושלם תרס"ג | 1903. נו דף. כתמים. תפילה בכתב יד על גבי הכריכה האחורית. הדבקות בנייר דבק במס' מקומות. מצב כללי טוב. 2. ספר ברית עולם, זוהר שאומרים בליל שימורים שלפני הברית, פזמונים לברית מילה ולפדיון הבן ועוד - ירושלים תש"ח. פ עמ'. כריכה מודפסת בלויה. מצב כללי טוב. רישומים שונים בעט. 3. ספר משלי שועלים, לרבי ברכיה הנקדן - דפוס צוקרמן ירושלם תר"פ | 1920. כד דף. השער מנותק. מצב כללי טוב. 4. ספר משלי, עם פירוש מאורי חיים לרבי זבולון חרל"פ שקראו כך על שם בנו שנפטר באיבו בן כ"ב שנים ולא השאיר אחריו צאצאים - ירושלים תרנ"א | 1891. [2], נו דף. הדבקות וקרעים שונים. נקבי עש בודדים. כרוך מחדש. מצב כללי טוב. 5. ספר נחלת יעקב, על חמשה חומשי תורה, מאת רבי יעקב שהי' מגיד מישרים בק"ק שעפס במדינת פולין - ירושלם תרס"ח | 1908. עם קרעים והדבקות שונות. נכרך מחדש. מצב כללי טוב. 6. ספר וזרח השמש, ביאורים בעניין "זריחה" של השמש והלכותיה מאת רבי שלום מלכה, מקובל מחכמי "בית אל" בירושלים עיה"ק - ירושלים תרנ"ח | 1898. [4] קכו דף. בסופו נכרך דף נוסף שלא ראינו בעותקים נוספים עם קריאה לקניית הספר למען אלמנתו ויתומיו של המחבר! כתמים וקרעים קלים. מצב כללי טוב.
Starting at $120
LOT: 007

לוט 3 ספרי רבי מנחם מענכין מנדיל - ירושלים תרפ"ט - ת"ש

1 ספר שובו אל הבורא דברי מנחם (וקול בעתו ח"ש) "התעוררות לתשובה מאמרים ודרשות על דברים העומדים ברומו של עולם." חוברת העוסקת בדברי תוכחה, ובפרשנות מאורעות התקופה, כיצד הכל מכווין ורומז לגאולה השלימה. הסכמות מהרבנים רבי יוסף חיים זוננפלד והרב קוק. - ירושלים תרצ"א | 1931. 2 "ספר מבשר ואומר נחמות מנחם וקונטרס קול בעתו חלק ראשון בעברית ובאנגלית" - ירושלים תרפ"ט | 1929. המחבר ערך מחקר מקיף אודות עשרת השבטים האבודים, ורשם את ממצאיו ורעיונותיו בתוספת מפות ותמונות, עם הסכמות מהרב קוק ורבי יוסף חיים זוננפלד. שער נוסף ומספור נפרד לחלק האנגלית. 3 ספר מליצי יושר וידוי הגדול הכללי - ירושלים ת"ש | 1940. פירוש על וידוי הגדול, הוספה בעמוד אחרון בכתב יד. מעט כתמים, ובחלק קרעים קלים מצב כללי טוב.
Starting at $100
LOT: 008

YetzevGvulot, bound together with the book Mishpatv’Tzedek and the pamphlet B’TzdakaTachnuni, (Jerusalem?), 1904. First edition.

By Rabbi Haim Elkhadif. The two books and the pamphlet deal with “gzeirot and takanot and haskamot and kabbalot for someone who touches even a penny of the kupah’s money…Rabbi Meir Ba’alHaNes…to join the kuppah with all the other kuppot of the Holy City…it is holy…Tiberias…” The books were written in response to the book “ShamruMishpat” in which sages of Jerusalem claim for themselves part of the money from the kuppot of Rabbi Meir Ba’alHaNes. Location of printing is debated, the most common idea is that it was printed in Jerusalem, but others claim it was in Tiberias, and even others claim in Izmir. Wear on the spine. Number of pages are disconnected. [4], 83; [1], 179; [1], 21 pages. Generally good condition.
Starting at $50
LOT: 009

מעשה הפת בידאדראן - חנה ושבעת בניה בבוכארית מהדורה ראשונה - ירושלים תרמ"ד | 1884

מעשה הפת בידאדראן והוא שבעה צדיקים גמורים, ז' בנים של מרים בת נחתום שנשבית היא ושבעת בניה, כמוזכר במדרש איכה רבתי, על פסוק אלה אני בוכיה. וביוסיפון מוזכר חנה ושבעת בניה:" חיבר והוציא לאור מתוך כתב יד רבי יוסף בן מוה"ר יצחק. הספר מתאר בדרך שיר ופיוט בשפה הבוכארית בכתב עברי, את המעשה המפורסם עם 'חנה ושבעת בניה' שמסרו נפשם על קידוש השם בתקופת החורבן. עם כותרות ומלל בין קטעי הסיפור. שני דפי שער. מספר הערות בכתב יד ככל הנראה בבוכארית. חתימות בעלות וכיתובים שונים, חלק דפים חסרים, קרעים מחסרים קצת מהטקסט בחלק דפים, כל הדפים מנותקים, כריכה בלויה, מצב כללי גרוע.
Starting at $50
LOT: 010

לוט ספרים נדירים ירושלם

1 קונטרס ברכת החמה תש"י | 1950 דפוס השחר עם חותמת בעלות של המו"ל יצחק אלפייה. 2 סדר מעמדות לימי השבוע תרס"ד | 1904. רישומי בעלות רבים. דף שער משוקם, כריכה בלויה. [4], ק דף. 3 סדר לכבוד שבת תרע"א | 1911. כמנהג בוכארה ואגפיה וערי פרס תימן ותוניס. לשון "פרסי" היא תג’יכית-יהודית (בוכארית), באותיות עבריות.‬ על פי ווילנא תרס"ג ("סדר כבוד שבת"), בהוספות ושינויים. בראש הספר אותיות הא"ב העברי ואופן הגייתן בכתיב קירילי. כולל גם הפטרת פרשת שמות כמנהג יהודי בוכארה (ופרס ותימן), יחזקאל טז). התרגום למאמרי הזוהר מתוך "תפסיר זוהר שבת ומשנה שבת", מאת רבי יצחק סמרקנדי, ירושלים תרנ"ו. רישומי בעלות שונים נב דף. כתמים וקרעים עם פגיעות בטקסט. חלק דפים מנותקים. מצב כללי גרוע. 4 ספר פלא יועץ לרבי אליעזר פאפו תרס"ג | 1903. כולל את שני החלקים בכרך אחד, שער נוסף [3], פט דף, [1], קז דף. בסופו פרפראות לחכמה ממהרי"ט אלגאזי. ציורי ירושלים בסוף כל חלק, רישומי בעלות שונים, דפים מנותקים, ללא שדרה, מצב כללי בינוני - גרוע. 5 סידור תכלאל תרנ"ד | 1894. מהדורה ראשונה, עם פירוש 'עץ חיים' מהרב יוסף צאלח "ראב"ד בעי"ת צנעא ואגפיה וכל ערי התימן יע"א" חלק שני, חתימת בעלות: זכה וקנה אהרן חשבו לוי. וחתימה נוספת זכה וקנה זה החפץ שלם יחיא והך [?] השם יברכהו הוא וזרע זרעו ע"ר ע כן יהי רצון. 3 דפים כולל דף שער מנותקים, ללא כריכה, [7], רז דף. מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 011

תהילים עם ביאור 'רוממות אל' מהאלשיך הק' - מהדורה ראשונה ויניציאה שס"ה | 1605 עותק חסר

ספר תהילים, עם פירושו של רבינו הק' רבי משה אלשיך, יצא לאור כחמש שנים לאחר פטירתו ע"י בנו רבי חיים אלשיך [מענייין לציין כי בהקדמה לספר זה (חסר בעותק שלפנינו), קובל רבי חיים אלישך על כך שנגנבו מביתו כתבי יד של פירוש זה לתהילים והם נדפסו שלא ברשות וללא שעברו הגהה ע"י המחבר האלשיך הק' - הכוונה לתהילים 'תפוחי זהב' קורי גשמי שנ"ז, בו מופיע הפירוש על ספר ראשון בתהילים], אחד מהחיבורים החשובים ביותר על ספר התהילים - מהדורה ראשונה בדפוס די גארה ונציה שס"ה | 1605. עותק חסר ללא שער, מתחיל בדף י' ומסתיים בדף ש"ד [במקור: שי דף] 19 ס"מ. ראה עוד: הברמן-יודלוב, המדפיס זואן די גארה 238. נזקי עש וכתמים. דפים מנותקים ופגמים שונים. קרעים בפינות הדפיםץ מצב כללי בינוני - טוב.
Item sold at $60 Starting at $50
LOT: 012

דפים מגניזת כריכות של רי"ף מדפוס קושטא ותלמוד בבלי מדפוס בומברג שנות הר' והש'

1. 4 חלקי דפים של הלכות רב אלפס מדפוס קושטא. 2. כ-25 דפים וחלקי דפים מתוך תלמוד בבלי הראשון שנדפס כסט שלם בדפוס דניאל בומברגי בונציה. מצבים משתנים, נזקי עש, כתמים ופגמים שונים. מצב כללי גרוע.
Starting at $50
LOT: 013

תפארת הקודש ב' - מהדורה ראשונה פראג תע"ג | 1713 עותק חסר עם חתימות עתיקות

ספר תפארת הקודש, דרשות להפטרות מאת רבי שלמה בן ישראל מזולקאווא, חלק ב' - מהדורה ראשונה פראג תע"ג | 1713. עותק חסר לפנינו דפים א-קכו [במקור: [3], קכח דף. ללא דף השער. ללא כריכה. כתמים ופגמים שונים. מצב כללי טוב. חתימות בעלות עתיקות שלא נבדקו: בדף א': אלי' כהן. בדף י': יוסף בר אליעזר זצ"ל. בדף ל': לעמל שפיץ [?].
Starting at $50
LOT: 014

ספר נחלת חיים חלק שני - ווילהרמרש דארף תע"ד | 1714

ספר נחלת חיים חלק שני לרבי חיים בן הרב יהושע סג"ל איש הורוויץ. חידושים ופשטים על פרשיות התורה, וכל מה שנשמט מלהדפיס בחלק ראשון. על ידי המחוקק רבי הירש מפיורדא וילהרמשדורף תע"ד | 1714. עם הסכמות רבני פראג ופולין. רישום בעלות לא נבדק, חסרים דפים מאמצע הספר לא ידוע כמה. קרעים בקצוות לא מחסרים מהטקסט, מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 015

ספר מורה נבוכים להרמב"ם יעסניץ - תק"ב | 1742

מורה נבוכים "להמאור הגדול גאון ישראל הרב רבינו משה בן מימון זצ"ל" עם ג' פירושים פירוש שם טוב ואפודי ובן קרשקש, "מה רב טובו והחוט המשולש לא במהרה ינתק:" עותק יפה, כריכת עור מקורית, חתימת וחותמת בעלות בלועזית. [1] קכז דף עם המפתחות וביאור מילים זרות. נקבי עש וכתמים קלים מצב כללי טוב. הספר 'מורה נבוכים' חובר ע"י הרמב"ם בערבית ותורגם בעצתו והדרכתו ללשה"ק ע"י המתרגם הידוע של התקופה רבי שמואל בן רבי יהודה תיבון. במהלכו מסביר ומוכיח הרמב"ם את יג' עיקרים שלו בטוב טעם ולוגיקה רציונלית. כבר משעת יציאתו של הספר לאור עולם, התעורר פולמוס נרחב על דבר הלימוד בו, כשבמשך השנים גדולי וצדיקי הדורות חלוקים בדעותיהם בנושא זה, היו שצידדו להחרימו או לפחות להגבילו, מהצד השני ידועים מגדולי ישראל שאחזו מהלימוד בו כמו למשל מרן ה'דברי חיים מצאנז' זצ"ל שהיה מסיימו מתחילת ועד סופו בכל ליל יום כיפור.
Item sold at $260 Starting at $50
LOT: 016

Book 'Ruach David' and book 'Masa Chaim' rare- With registration at the gate in the handwriting of Rabbi Zundel Salant

Book 'Ruach David' Edra Rabba on derech hasod, with the nishmat David commentary on the Song of Songs on derech hasod, from the usual Rabbi David di Medina, Salonika . the gate page signed by Rabbi yom tov Eliakim - Rabbi and mentor of Rishon Lezion Rabbi Avraham Chaim Gagin Secretary-life laws in most of his humility and respect, and also brings words of Rabbi Chaim Palagi in his book 'Masa Chaim', died in Jerusalem , his answer was printed in the book Chukei Chaim . With registration at the gate in the handwriting of Rabbi Zundel Salant. Rare receipt Book, Only edition, pages thick, new cover, moth holes, missing several pages at the end of the book the soul of David, signed by Rabbi Yom Tov Eliakim slightly faded.
Item sold at $120 Starting at $60
LOT: 017

Shulchan Aruch Even HaEzer with Be’erHaGola and Be’erHeitev—Amsterdam 1753.

With stamp at the end of the book (Sigmund Brile), the cover, and the page before it. With a pamphlet on Seder Gittin by Rav Michal RavYozef’sh of Krakow. Printer: Hirtz Levi Rofeh, and his son-in-law Kashman. [4], 176 pages. 19cm. Generally good condition.
Starting at $50
LOT: 018

ספר באר יעקב מהדורה ראשונה - פיורדא תקכ"ז | 1767

ספר באר יעקב על ד' חלקי שו"ע וחידושי כללות סוגיות הש"ס, מאת רבי יעקב ברלין זצ"ל. מהדורה ראשונה - פיורדא תקכ"ז | 1767. חותמות בעלות: דניאל בראזל. יחיאל מיכל גאלד[?]לאק. ומספר חתימות בעלות לא נבדקו. הערה אחת בכתב יד. [3], קמד דף. קרעים בקצוות לא מחסרות מהטקסט, כתמים, מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 019

ספר תורת יקותיאל לרבי רפאל כ"ץ בן רבי יקותיאל זיסקינד. ברלין תקל"ב | 1772

תורת יקותיאל על הלכות יו"ד חלק א ובסופו שו"ת. המחבר רבי רפאל כ"ץ {{תפג-תקסד] נודע מתלמידי הגר"א. ובצעירותו למד גם מפי "השאגת אריה. בשנת תקל"ו נבחר לשמש כרב בשלוש הקהילות אלטונה, המבורג וואנדסבק (אה"ו), תפקיד אותו מילא במשך כ-23 שנים. לעת זקנותו הודיע לאנשי קהילתו על רצונו לפרוש מתפקידו כרב העיר מחמת גילו. לאחר פרישתו שלח לו המלך פרנץ השני מכתב תודה על עבודתו למען הקהילה היהודית. בדף השער מופיעה חתימת בעלות וחותמת מוגה. כריכה חדשה. פגמים קלים. קפד כ דף. מצב כללי טוב.
Item sold at $70 Starting at $50
LOT: 020

ספר יריעות שלמה חלק ראשון - דיהרנפורט תקמ"ד | 1784 מהדורה ראשונה

ספר יריעות שלמה "והוא באור על שמות נרדפים שבלשון עברי חלק ראשון בו יתבארו השמות המיחסות אל הזמן המקום והתנועה" לרבי שלמה בן הדיין רבי זעליגמאן פפנהיים. מהדורה ראשונה דיהרנפורט תקמ"ד. שיר מעניין מאת המחבר בתחילת הספר, חותמת בעלות: ז. היללעלזאהן שו"ב דק"ק קא נינסבערג. וישיבת סלבודקא בחברון. בדף הראשון כיתוב ארוך בכת"י ורישומי בעלות שונים גם בסוף הספר. יג דף, [2], קכב דף עם לוח הטעות. מעט כתמים ונקבים, נכרך מחדש, מצב כללי טוב. המחבר רבי שלמה פפנהיים היה דיין בברסלאו, בדיהרנפורט הוציא לאור את החלק הראשון של ספרו זה 'יריעות שלמה', העוסק במילים נרדפות. בהקדמה הוא מסביר יסודות חשובים בדקדוק כמו למשל 'ואו ההיפוך', החלק השלישי של הספר יצא לאור בשנת תקע"א גם הוא בדיהרנפורט, והחלק השני יצא לאור רק בשנת תקצ"א אחרי החלק השלישי, החלק הרביעי נותר בכתב יד. אגב העיסוק במילים נרדפות, נגע המחבר גם בעניינים פילוסופיים שונים העוסקים בהגדרות של זמן מרחב ומקום. בשיטתו הפילוסופית הושפע רבות מן חכמי הראשונים של ימי הביניים, בפרט מהרמב"ם, מרבי חסדאי קרשקש ומרבי יוסף אלבו, וכן להבדיל מהגותם של פילוסופים מודרניים, בהם ג'ון לוק, לייבניץ וקאנט.
Starting at $50
LOT: 021

Lot of 2 miniature chumashim—Dyhernfurth 1785.

Books of Genesis and Deuteronomy, with Onkelos translation and Rashi’s commentary and some of the Tosafot. Same edition as printed in Amsterdam. Cover of Genesis has a stamp handwritten by “Aharon Moshe ben Yosef Shmuel Segel.” Printer: Yehiel Michal Maya. Deuteronomy doesn’t have a cover and has the last page of the Book of Numbers at the beginning. Original bindings. Very good condition.
Starting at $50
LOT: 022

ספר שו"ת בית חדש החדשות - קארעץ תקמ"ה | 1785

ספר שו"ת בית חדש החדשות לרבי יואל סירקיש בעל חידושי הב"ח על השולחן ערוך, קארעץ תקמ"ה | 1785. עם הערות מעניינות המעידות על גדלותו בתורה של הכותב, ובקיאותו באקטואליה רפואית הלכתית. חתימת בעלות לא נבדקה לעומק. סח דף, בסופו קונטרס אחרון ט דף. ללא כריכה. קרעים בכמה דפים אחרונים. נקבי עש וכתמים קלים מצב כללי בינוני - גרוע.
Item sold at $60 Starting at $50
LOT: 023

ספר חידושי הריטב"א יבמות מהדורה ראשונה - ליוורנו תקמ"ז | 1787

ספר חידושי הריטב"א למסכת יבמות לרבי יום טוב בן רבי אברהם מאשבילי מגדולי הראשונים, "בדפוס השותפים החכם כמהר"ר אברהם יצחק קאשטילו נר"ו והמשכיל כמהר"ר אליעזר סעדון נר"ו." עם הסכמות דייני ליוורנו ורבינו החיד"א. מהדורה ראשונה - ליוורנו תקמ"ז | 1787. חתימות בעלות מעניינות, ורישומים שונים. [5], רד דף. כתמים, נכרך מחדש, מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 024

ספר רימון גדיש - ברין תקמ"ח | 1788 מהדורה ראשונה

ספר רימון גדיש לרבי אלכסנדר בן רבי אברהם הלוי סג"ל, חידושים על הש"ס. בסוף הספר מסיים הרב המחבר בזה הלשון "ברוך הנותן ליעף כח ועוד ידי נטויה אי"ה להדפיס עוד חלק שני וגם מאבי הגאון נ"ע." [ככל הנראה בסופו של דבר לא יצא לאור חלק זה]. מהדורה ראשונה ברין תקמ"ח | 1788. רישומי בעלות שונים, כיתוב עם המילה לאנצהוט, והמילה מוגה. [1] מט דף. ללא כריכה, קרעים וכתמים קלים, מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 025

ספר מספר צבאם - ברלין תקמ"ט | 1789 מהדורה ראשונה

ספר מספר צבאם חלק ראשון. "חידושי הלכות לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא בפלפול ובסברא" על מסכתות בבא קמא ובבא מציעא וסדר מועד נשים וקדשים. מאת רבי צבי הירש מירלש מלונדון אבדק"ק שווערין פולין. חמיו של החכם צבי, מהדורה ראשונה - ברלין תקמ"ט | 1789. חתימת בעלות מעניינת: זה הספר שייך לי לשמי יוסף צבי במוהר"י זצ"ל כהנא שפירא ב"ה אור יוד' ו' תבא תרס"א לפ"ק פיעטרקוב. וכן חותמת עם שם זה. [2], סד דף. דף שער משוקם. כתמים בדפים. כריכה חדשה. מצב כללי טוב.
Starting at $50