ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 26 - 25.11.2019

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

ספר מטה אפרים - דפוס האחים שפירא זיטאמיר תר"ח | 1848

ספר מטה אפרים עם פירוש אלף למטה, הלכות תפילה מרבי אפרים זלמן מרגליות מבראד. בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא - זיטאמיר תר"ח | 1848. רישום בעלות: שייך להרבני מוהר"ר יעקב במוהר"ר שמואל ז"ל מליובא[?]. ורישום נוסף: אברהם נח בן מרדכי הכהן. ורישומים נוספים, עב דף, 143 עמוד. כריכה בלויה, קרעים קלים בקצות השדרה, כתמים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $300
פריט מס' : 002

עותק שלם בכריכה מקורית: מעבר יבוק - דפוס האחים שפירא זיטאמיר תרי"ב | 1851

ספר מעבר יבק, לרבי אהרן ברכיה בן רבי משה ממודינה "ונחלק לד' מאמרים: מאמר א' שפתי צדק, מאמר ב' שפת אמת, מאמר ג' שפתי רננות והאחרון הכי נכבד עתר ענן הקטורת... סדר פטום הקטורת, קרבן תענית ומנחת אהרן..." - בדפוס האחים מוה' חנינא ליפא, ומוה' אריה ליב ומוה' יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא תרי"ב | 1851. ב, ב-רכט דף. 18.5 ס"מ.כריכת בד עם שדרת עור מקורית בלויה. נזקי עש וכתמים. מצב כללי בינוני - טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 003

עותק יפה של סידור בעל התניא: סדר התפילה עפ"י נוסח האר"י ז'יטומיר תרכ"ג | 1863 / ווארשא תרכ"ז | 1867 העותק של רבי זלמן הבלין

סדר התפלה, על פי נוסח האר"י ז"ל, "עם פירוש המילות... וכללות כוונת עניני ציצית ותפלין ותפלה... משוכלל ומיוסד עפ"י כוונת האר"י ז"ל מכבוד קדוש אדמו"ר הגדול.... מרנא ורבנא שניאור זלמן נבג"מ זי"ע...". חלק ראשון [לימות החול]: דפוס השותפים רבי חנינא ליפא שפירא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא ב זיטאמיר תרכ"ג | 1863. [2], קנד דף. בשער חתימת רבי זלמן הבלין - חתוכה מעט. נקבי עש במילוי נייר, כתמים ופגמים קלים, עבר שיקום מקצועי וכריכה מחדש בכריכה עם הטבעות זהב. מצב כללי טוב מאד. חלק שני [שבת, מועדים וימים נוראים]: ווארשא תרכ"ז | 1867. סב, צד דף. קרעים ששוקמו, כתמים ופגמים קלים, עבר שיקום מקצועי וכריכה מחדש בכריכה עם הטבעות זהב. מצב כללי טוב מאד. סידור בעל התניא הנקרא גם "סידור עם דא"ח [דברי אלוקים חיים - כינוי למאמרי חסידות של אדמו"רי חב"ד]" - הוא החיבור הראשון של מאמרי אדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי "בעל התניא" שהדפיס בנו אדמו"ר האמצעי לאחר הסתלקות אביו, בשנת תקע"ו, בקאפוסט. בספר נדפסו נוסח התפילה לפי תקנת רבינו הזקן [נוסח הסידור, ההלכות ושני מאמרי חסידות נכתבו ונערכו ע"י האדמו"ר הזקן ונדפסו בחייו מספר פעמים], כשלצידו מאמרי חסידות שלו המבארים את נוסחאות התפילה וענינים השייכים למצוות ולמועדים הנזכרים בסידור. ברוב ההוצאות נדפס נוסח התפילה באמצע הדף וסביבו המאמרים. העותק שלפנינו הוא ההוצאה החמישית אשר נדפסה בשנת תרכ"ג בז'יטומיר, ורוב ההוצאות שאחריה הודפסו בתבנית הוצאה זו [מהדורה זו כוללת מאמרי דא"ח נוספים שנוספו לראשונה למהדורת ברדיטשוב תקע"ח, ולא היו במהדורה הראשונה]. החלק השני שנמצא לפנינו נדפס בווארשא מס' שנים לאחר מכן. רבי שלמה זלמן [האוולין] הבלין (תרל"ז - תרצ"ו), מנהל ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בהורודשיץ ומייסד ישיבות תורת אמת בחברון ובירושלים עיה"ק. מחסידי הרבי הרש"ב (שימש כ'חוזר' של מאמריו) והרבי הריי"צ. סייע רבות לחסידי חב"ד מברית המועצות בצרכיהם, ובמאבקם לקבל סרטיפיקטים לעליה ארצה. ראה עוד אודותיו: המשפיע: תולדות הגה"ח מוהרש"ז האוולין...: פרקים בתולדות חב"ד, בתולדות היישוב היהודי בחברון ובתולדות היישוב היהודי באה"ק ... - ירושלים תשמ"ב; תורת אמת - מאה שנות ליובאוויטש בארץ הקודש, הוצאת חזק, תשע"ב.
החל מ $3000
פריט מס' : 004

נדיר בשלמותו ויופיו! ספר מגן דוד (טאלנא) - חסידות מהדורה ראשונה זיטאמיר תרי"ב | 1852

ספר מגן דוד, על התורה ומועדי ישראל בדרך החסידות להאדמו"ר רבי דוד מטאלנא מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר - בדפוס האחים שפירא בזיטאמיר תרי"ב | 1852. שני שערים, אחד מהם עם דיו אדומה. איורים צבועים ביד כנראה מתקופת ההדפסה. קכ דף. עותק שלם ויפה, מלבד כתמים קלים ונקבי עש מועטים, מצב כללי טוב מאד. ספר חסידות זה נחשב לספר סגולה מאחר שבמהדורה השלישית שנדפסה אף היא בחיי רבינו המחבר זי"ע מופיע מכתב ברכה מיוחד שכתב רבינו המחבר למו"ל בו הוא כותב: והנני לאמר אשר כל איש חכם לב אשר יקנה את הספר הזה ויהגה בו אקווה שיהיה עליו תרופה לגופו ונפשו ברוחניות וגשמיות בזה ובבא, יצליח בהצלחות זמניות ונצחיות (ראה 'מורשת' מכירה 25 פריט 114). רישומי בעלות בכתב יד: 'מרדכי משה הכהן קרפמן פעה"ק ירושלים', 'ר" אלטר שמחה הכהן ראפיפארט' 'שייך להרבני הנגיד כמוה' ישראל יצחק... [?]' ועוד רישומים שלא נבדקו לעומק. האדמו"ר רבי דוד טווערסקי מטאלנא בן רבי מרדכי המגיד מטשערנאביל (תקס"ח - תרמ"ב). נכד לרבי דוד לייקוס תלמיד הבעל שם טוב, על שמו גם נקרא. התחתן עם הרבנית יענטא דבורה נכדת רבי זושא מאניפולי ורבי וולף מטשארני-אוסטראה. תקופה לאחר פטירת אביו בשנת תקצ"ז, החל לכהן באדמו"רות בווסילקיוב הסמוכה לקייב. לאחר מעברו לטאלנא גדלה חצרו ואלפי חסידים נהרו אליו. רבי דוד נהג כאביו לנסוע מעיירה לעיירה ולחזק את המון העם. בין מסעותיו פקד גם פעמיים את אודסה שהייתה עיר של משכילים, במסורת החסידים מסופר שבנסיעותיו אלו משכילים רבים הפכו למאמינים אדוקים.
הפריט נמכר ב $1800 החל מ $1200
פריט מס' : 005

ספר דרש משה - ויניציאה שס"ג | 1603 כולל הספד על מרן המחבר בעל ה'שולחן ערוך' רבי יוסף קארו

ספר דרש משה, "מדי חודש בחדשו, לפי העת ולפי מדרשו, אם לג"ח אם לערשו, לחתן ומתן דמים למולות, וכיוצא באלה רבות, דרשות למועדים ולשנים..." מאת רבי משה אלבילדה. בדרשתו לפרשת בלק [דף ק"ג] מופיע הספדו על מרן ה"בית יוסף" רבי יוסף קארו בעל המחבר "שולחן ערוך": ""על שמועת פטירת הגאון מהרר"י קארו ז"ל בעיר צפת תוב"ב באה י"ג תמוז השל"ה". בין היתר נכתב בהספד זה: "ראוי שנתפעל הרבה מפטירת הרב הגדול הזה שהחיינו וקיימנו בספרו הגדול בית יוסף... השלם הזה שהיה ראשנו ומאור עינינו... וראוי לקונן עליו... ועל עיר צפת קוננתי... כי במיתת השלם הזה נפל בהם חשוכא גדולה" - דפוס ז'ואן דגארה ונציה שס"ג | 1603. [6], קכח [צ"ל קכה] דף. נכרך מחדש ושוקם מקצועית, אולם נחתך בצמוד לטקסט. נזקי עש קלים וכתמים. מצב כללי טוב. חתימת בעלות בשער: אברהם וואלף בהר"ר [??]. רבי משה אלבילדה - רב ופילוסוף בספרד אשר גלה לשאלוניקי עם אביו בגירוש ספרד בשנת רנ"ב. בשנת רצ"ד בהיותו רב בארטא [איי יוון] חתם על תקנה לאסור ריקודים מעורבים ולאחר שלא קוימה תקנתו פרש ממשרתו ועבר לאבלונה, גם שם לא ארכו ימיו כרב ובשל המחלוקת עקר לשאלוניקי שם נפטר.
החל מ $500
פריט מס' : 006

ספר משנת חסידים - מהדורה ראשונה אמשטרדם תפ"ז | 1727 עם חתימות מעניינות של רבני הונגריה

ספר משנת חסידים לרבי עמנואל חי בן רבי אברהם ריקי, מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר אמשטרדם תפ"ז | 1727. [6], קלב, [2] דף (חסר העמוד האחרון שכולל את 'השמטות לוח הטעויות') דף שער משוקם, דף אחרון מנותק. מצב כללי טוב. כרוך עם ספר מצת שמורים הלכות ציצית ותפילין, זולקווא תרכ"ה | 1865. ללא מספור עמודים [עפ"י המפעל 102 דף]. שער משוקם, מצב כללי טוב. חתימות בעלות חשובות ומעניינות: עמרם ישי סגל - רבי עמרם ישי סגל ביליצר אב"ד סערנטש תלמיד המהר"ם אש. שמעון סופר - ככל הנראה רבי שמעון סופר מערלוי. משנת חסידים - ספרו העיקרי והחשוב של המחבר המקובל רבי עמנואל חי ריקי (תמ"ז - תקג). ספר קבלה חשוב שנדפס עוד בחיי המחבר בשתי מהדורות ואחר כך במהדורות רבות, והרבו לשבחו כל גדולי עולם. הרב חיבר עוד ספרים רבים כמו 'אדרת אליהו' 'חזה ציון תהלים' 'הון עשיר' ועוד. הבית שבנה המחבר בירושלים שימש לרבינו חיים בן עטר 'האור החיים הקדוש' לישיבתו בירושלים 'כנסת ישראל'. רבי עמרם ישי בן רבי יצחק אייזיק הלוי ביליצר אב"ד סערענטש שבהונגריה, למד מפי אביו, ואח"כ מפי רבי מאיר אייזינשטטר הידוע בכינויו ה'מהר"ם אש'. בשנת תרי"ד התמנה לרבנות סערענטש וכיהן במשרה זו 35 שנה, עד לפטירתו בשנת תרמ"ט. רבי שמעון סופר מערלוי (תר"י - תש"ד). בעל ה'התעוררות תשובה' נכד החתם סופר ובנו של הכתב סופר, בערוב ימיו לאחר שנדד במספר ערים, כיהן 64 שנים כרב העיר ערלוי ולמעשה בכך פתח את שושלת חצר 'ערלוי' הקיימת עד היום הזה. התעסק רבות בהוצאת ספרי אביו ה'כתב סופר' וסבו ה'חתם סופר'. נעקד על קידוש השם באוושויץ והוא בן 95 שנים. בנו הוא האדמו"ר רבי יוחנן סופר מערלוי זצ"ל.
החל מ $500
פריט מס' : 007

ספר קבלה נדיר במיוחד: ערכי הכינויים - מהדורה ראשונה קוריץ תקמ"ב | 1782

ספר ערכי הכינויים העוסק בערכם של שמות הקודש וצירופיהם, מתוך כתבי האריז"ל "להגאון האמיתי איש אלוקים המקובל האמיתי מוהר"ר יעקב צמח זלה"ה". ספר יסודי נדיר מאד - מהדורה ראשונה קאריץ תקמ"ב | 1782. נדפס במקור ללא שער ["הגליונות מסומנים מן י' ע' י"ט, ומזה נראה שנלוה תחלה לספר אחר" - פרידברג, תולדות הדפוס בפולניא, מהדורה ב', ע' 74. ועל פי גרשם שלום: נדפס כנראה בלי שער כהמשך לספר אחר כפי שניכר ממניין הגליונות! ונקרא על-ידי המחבר ברכות בחשבון בהקדמתו לאדרא] בעותק שלפנינו נכרך עם שער של ספר 'תקון סופרים' עם חתימת בעלות לא מזוהה. לח דף. כתמים ונקבי עש, קרעים משוקמים, מצב כללי בינוני. רבי יעקב בן חיים צמח מאנוסי פורטוגל, למד רפואה בליסבון, בגיל שלושים עבר לשלוניקי שם חזר ליהדות בגלוי, למד שם תורה ועלה לצפת. בהמשך עבר לדמשק ולמד אצל רבי שמואל ויטאל בנו של רבי חיים ויטאל. רבינו חיבר ספרי קבלה רבים ביניהם 'נגיד ומצוה' (קיצור מכוונות האר"י) 'קול ברמה' 'תפארת אדם', ועוד ספרים רבים. ראה את כתבי רבי חיים ויטאל והשתמש בהם לצורך סידור ספריו. בהקדמתו לפירוש האידרא מספר על כתבי הקבלה שזכה לראות, לצערנו השאיר רבינו עוד הרבה חיבורים בכתובים ולא זכינו לאורם, בסוף ימיו התגורר בירושלים, והיה מהלוחמים הגדולים בשבתי צבי. בנו הוא רבי אברהם בעל 'ברית אברהם'.
החל מ $300
פריט מס' : 008

סט שלם של ספר אור החמה בהוצאת רבי יחזקאל משינאווא - פשמישל תרנ"ו-ז | 1896-7

ספר אור החמה, "והוא החלק השני מספר קרית ארבע", ביאור על ספר הזוהר מאת רבי אברהם אזולאי ([ש"ל - ת"ד] מגדולי המקובלים, סבו או אבי-סבו של הרב החיד"א), אשר יצאה לאור ע"י רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם שינאווא בנו בכורו של רבינו הקדוש רבי חיים מצאנז "הדברי חיים", אשר כותב בשער חלק ד': "והיה עד הנה ספון בכתב יד... ועתה זיכה ה' יתברך אותי להדפיסו...", ומוסיף על כך בהקדמה לחלק זה: "...הכתבי יד זה נמצאו בעזבון הספרים ממחותני הרה"צ המנוח מו"ה יהושע ז"ל מבעלזא [מהר"י]...". על פי עדות מפקיד הספר, אביו המקובל החסידי הרה"ח רבי מרדכי משה קרפמן זצ"ל אשר ספר זה נותר מעזבונו, סיפר להם והראה בחלק א' בדף צט עמ' א' דף מקופל בתור סימניה, אשר לדבריו הושם שם ע"י האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז - קלויזנבורג זצ"ל, כאשר ביקר בארץ הקודש בתקופת מגוריו ביוניאן סיטי, השאיל את הספר הק' הזה לביתו והגה בו והוא הותיר סימניה זו בין בתרי הספר. 4 חלקים ב-3 כרכים גדולים [חלקים ג' וד' כרוכים יחד]: חלק א' על ספר בראשית: [3], קסח, קע-קעז, קפ-רלג, רלב-רמא [1] דף. חלק ב' על ספר שמות: [1], רעב דף. חלק ג' על ספר ויקרא: [2 - כולל ציורים קבליים בדף אחרי השער], צג דף. חלק ד' על ספר במדבר ודברים: [1], קכו דף. נזקי עש במס' מקומות צמוד לשדרת הספר. כתמים שונים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $400 החל מ $300
פריט מס' : 009

אוסף 8 גלויות בעיצוב האמן ארתור שיק חתומות על ידו בחתימה מקורית

אוסף 8 גלויות בעיצובו של האמן ארתור שיק, המתארות סצנות תנכיות ודמויות שונות, כדוגמת: "יהודית", "דוד וגלית", "המלך שלמה", "בר כוכבא" ועוד. גלויות מודפסות בצבע. על כל גלויות חתימה מקורית של האמן בעט. כתמים קלים מצב כללי טוב מאד.
החל מ $500
פריט מס' : 010

גביע גדול ומפואר עם תחתית תואמת כסף חתום - ישראל סוף המאה ה-20

גביע כסף, גדול במיוחד ומפואר, מעוטר בעבודת תבליט וחריטה של צמחייה ופרחים, תוצרת 'הצורפים'. חתום 925. גובה הגביע: 11 ס"מ. קוטר הגביע: 8.5 ס"מ. קוטר התחתית: 18 ס"מ. 340 גרם. מעיכות. פגמים קלים. מצב כללי טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 011

אוסף כלי כסף שונים - ויטרינה יהודית קלאסית

1. חנוכיה מיניאטורית כסף בדוגמת צמחיה. תוצרת הצורפים 925. גובה 16 ס"מ. רוחב: 14 ס"מ. משקל: 85 גרם. מצב כללי טוב. 2. זוג פמוטים מיניאטורים. מעוטרים בעבודת תבליט של גפנים וענבים. חתומים 800. גובה: 15 ס"מ. משקל: 78 גרם. מצב כללי טוב. 3. מתקן לנר הבדלה כסף מעוטר בעבודת תבליט של צמחיה ופרחים. חתום ST925 גובה 12 ס"מ. משקל: 80 גרם. מצב טוב מאוד. 4. גביע כסף מעוטר בעבודת תבליט של וחריטה של דוגמאות גאומטריות שונות. חתום 925. גובה: 14 ס"מ. משקל: 110 גרם. מצב כללי טוב מאוד. 5. מחזיק לנר, כסף מעוטר בעבודת תבליט של חריטה ודוגמאות גאומטריות שונות. אורך: 26.5 ס"מ. משקל: 60 גרם. מצב טוב מאוד. 6. מחזיק כסף לגפרורים מעוטר בעבודת תבליט של וחריטה של חלות ופמוטים גובה: 7 ס"מ. משקל: 29 גרם. מצב כללי טוב. 7. גביע כסף רוסי מעוטר בעבודת חריטה של בתים ונופים. חתימות 1894 ו- 84 וחתימות נוספות באותיות קיריליות. גובה: 7 ס"מ. משקל: 45 גרם. מצב כללי טוב. 8. כנר על הגג בעבודת אלקטרופורמינג על בסיס שיש גובה: 10 ס"מ. מצב כללי טוב. 9. משה והלוחות בעבודת אלקטרופורמינג על בסיס אבן גובה: 10 ס"מ. מצב כללי טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 012

לוט חנוכיה ופמוט עשויים כסף ישראליות מוקדמות חתומות

1. חנוכיית קנים על רגל, להדלקה בשמן, מעוצבת בסגנון מודרני. עשויה כסף חתימות: "925" "sterling" וחתימה נוספת מחוקה מעט. עבודה ישראלית מוקדמת. שרידי נרות ושמן. מידות גובה 31 ס"מ, רוחב 29 ס"מ. מצב כללי טוב. 2. קנדלברה 5 קנים, כסף, מעוצבת בעבודת תבליט וחריטה של צמחייה. חתומה בחתימות מחוקות מעט. נטפי נרות ומעט כתמים. מידות גובה 32 ס"מ, רוחב 19 ס"מ. מצב כללי טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 013

חנוכיה אותנטית מרשימה עשויה פליז - פולין סוף המאה ה-19

חנוכייה מרשימה מיועדת להדלקת נרות, עשויה פליז בעבודת ניסור ובגבה אריות מחזיקות לב שעליו הכיתוב "להדליק נר של חנוכה", ובראשו כתר גדול. בצידי החנוכיה מקום לשמש משני הצדדים אשר היה מיועד ככל הנראה גם להדלקת נרות שבת. מידות: גובה 23 ס"מ, רוחב 25 ס"מ.
החל מ $500
פריט מס' : 014

חנוכית שמן מרוקאית אותנטית לא מצויה - צפון אפריקה סוף המאה ה-19

חנוכייה מרוקאית, המיועדת להדלקת נרות עם פתילות ושמן, מקורית ויפה עם גב מחובר בברגים בעיצוב לא מצוי. מתכת בעבודת ניסור. מידות גובה 14 ס"מ, רוחב 19 ס"מ. כתמים ומעט ירוקת. מצב כללי טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 015

אוסף 12 חנוכיות בסגנון צפון אפריקה / מרוקו חלקן מיניאטוריות

אוסף של תריסר חנוכיות עם גב להדלקה בשמן או נרות, חלקן מיניאטוריות, בסגנון מרוקו / צפון אפריקה, עם עיטורים שונים, חלקם בעיצובים יחודיים. באחד מהם כיתוב "כי נר מצוה ותורה אור". כל אחת מהן בעיצוב שונה. מצבים משתנים, ירוקת, כתמי שמן ופגמים שונים. באחת מהן חסר שמש.
החל מ $350
פריט מס' : 016

אוסף 11 חנוכיות שונות בסגנון צפון אפריקה / מרוקו

אוסף של 11 חנוכיות עם גב להדלקה בשמן או נרות, בסגנון מרוקו / צפון אפריקה, עם עיטורים שונים, חלקם בעיצובים יחודיים. כל אחת מהן בעיצוב שונה. מצבים משתנים, ירוקת, כתמי שמן ופגמים שונים. באחד מהם חסר שמש. בחנוכיה אחת יש רק שמש אחד במקום שניים שאמורים להיות.
החל מ $300
פריט מס' : 017

ספר תורה גדול ומרשים בכתב בית יוסף עם תיוג מיוחד ונדיר - גרמניה המאה ה-18

ספר תורה כתוב בכתב בית יוסף, המאה ה-18. משקל קל במיוחד ביחס לגודלו של הספר. גלול על עצי חיים. בראש העמוד ישנם תגים מעניינים ונדירים. מעיל קטיפה ארגמן, רקום בעבודת יד עם חוטי כסף, על רקע בצבע ירוק טורקיז עם עיטורים בצבע זהב צהוב וחום, משני הצדדים שני עמודים עם ליפופים, למעלה במרכז כתר, ומשני צידיו מסוככים אריות, במרכז, תחת הכיתוב כ. ת. [כתר תורה] בתוך מסגרת בצבע צהוב מופיעה ההנצחה: זאת נדב האלוף הקצין טה'מ כ ליזר בה' יצחק סגל זצל מלעננפעלד ואשתו הנעדרת הגבירה והצנועה מרת בלומבה בת פו' ה' סענדר מקטן וואלשטט בשנת תקמ"ב לפ"ק. מצב כללי טוב, עצי חיים מעץ חום במצב טוב, גובה הקלף 63 ס"מ, גובה הטקסט 52 ס"מ. כתב דהוי. אינו נמכר ככשר.
החל מ $2000
פריט מס' : 018

ספר תורה בכתיבה ספרדית על גוויל - עירק המאה ה-19

ספר תורה כתוב בכתיבת יד סופר נאה על גוויל חום. כתיבה ספרדית. עירק המאה ה-19. מצב כללי טוב, כתב ספרדי, גובה הטקסט: 41 ס"מ, גובה הקלף: 53.5 ס"מ, 42 שורות. אינו נמכר ככשר.
החל מ $1500
פריט מס' : 019

ספר תורה בפורמט קטן בכתיבה אשכנזית נאה - אירופה המאה ה-19

ספר תורה בפורמט קטן, בכתב יד סופר, כתיבה אשכנזית נאה ואחידה על קלף. אירופה המאה ה-19. 42 שורות העמודה. גובה קלף: 24 ס"מ. גובה כתב: 18 ס"מ. לא נמכר ככשר. עצי חיים מעץ עם פגמים. חגורת בד מהתקופה. מעיל רקום עם חוטי כסף. פגמים.
החל מ $2000
פריט מס' : 020

חמישה חומשי תורה מהדורה ביבליופילית - חברת שונצינו ברלין תר"צ - תרצ"ג | 1930-1933

"חמישה חומשי תורה, מדויקים על פי המסורה ועל פי דפוסים ישנים וחדשים ועל פי מהדורת גינצבורג משנת תרפ"ו יצאו לאור על ידי חברת שונצינו (סונצ'ינו) בברלין... האותיות צוירו בידי מרקוס בהמר על פי תמונת האותיות בדפוסו של גרשם כהן בפראג, ההדפסה נמשכה משנת תר"ץ עד שנת תרצ"ג... 850 טופסים נדפסו על נייר ון גלדר...". כרכים גדולים ומרשימים 40 ס"מ. 2 חלקים [א]. בראשית-שמות פרק ב. [ב]. שמות-דברים. (נכרכו בכריכה פשוטה ולא בכריכה המקורית). שוליים רחבים, כתמים. מצב כללי טוב. ספר זה יצא לאור ע"י חברת הביבליופילים היהודים הברלינאים "חברת שונצינו של ידידי הספר היהודי" (Soncino Gesellschaft der Freunde des Juedischen Buches), על שם משפחת שונצינו [משפחת המדפיסים העבריים הנודעת בראשית העת החדשה], פעלה בין השנים 1924-1937 והוציאה לאור ספרים עם הקפדה על העיצוב הטיפוגרפי, חמישה חומשי תורה אלו היו חלק מפרויקט שתוכנן להדפסה של כל ספרי התנ"ך, אולם הוא נפסק כאשר בשנת 1937 הממשל הנאצי הורה על פירוקה של החברה.
החל מ $500
פריט מס' : 021

ילקוט מעם לועז חלק ראשון על ספר בראשית [לאדינו] - קושטא תק"ח | 1748 משוקם מקצועית בכריכת עור מפוארת

ספר ילקוט מעם לועז חלק ראשון מאת רבי יעקב כולי, כפי שחובר במקור בשפת הלאדינו, חתימות ורישומים בשער, העותק מלא כולו בהגהות והערות בכתב יד בלועזית, עם הקדמת המחבר בעברית ולאדינו, דפים משוקמים כולל השער, חסרים מספר דפים, רסח דף. עם המפתחות בלאדינו, נכרך מחדש בכריכת עור מפוארת, שוקם מקצועית כולל מילוי נייר לנקבי עש. פגמים שונים משוקמים, חלקם עם פגיעות בטקסט. ילקוט מעם לועז. תחילתה של הסדרה הנפלאה, היא בחיבור אחד בשפת הלאדינו של החכם רבי יעקב כולי, על ספר בראשית ומחצית ספר שמות עד פרשת תרומה. חלקי המשך לילקוט במתכונתם של החלקים הראשונים, חיברו במהלך המאות הי"ח והי"ט חכמים שונים. (רבי יצחק מאגריסו ערך והוציא לאור את הילקוט לספר שמות ולספרי ויקרא ובמדבר ככל הנראה על פי רשימות שהותיר רבי יעקב כולי, ורבי יצחק ארגואיטי חיבר את הפירוש לספר דברים.) במהלך המאה התשע עשרה נדפסו מספר כרכים על חלק מספרי הנביאים והמגילות. ובמחצית השנייה של המאה העשרים, תורגמה סוף סוף הסדרה לעברית תוך הרחבה ניכרת של תוכן הילקוט, על ידי הרב שמואל קרויזר-ירושלמי. הספר זכה לפופולריות עצומה בקרב קהילות יהדות ספרד, שנהגו לקרוא מן הספר בחוג המשפחה מסביב לשולחן השבת, וכספר הקראה לילדים לפני השינה. הספר נחשב על ידי רבים, כגולת הכותרת של ספרות הלאדינו בכמות ובאיכות. לפי המנהג הנפוץ של מחברי הספרים, לרמוז את שמם בשם ספרם. היוזם והמחבר הראשון של הסדרה, רבי יעקב כולי, ייחד בתחילה את ספרו לנשים וילדים שאינם בקיאים בלשון הקודש, אלא מדברים בלע"ז. כשההשראה לכך היא מפרק בתהילים המתחיל במילים: "בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז." ומסיים במילים "מלפני אדון חולי ארץ, מלפני... יעקב." כאשר חז"ל דרשו כי המילים "בית יעקב" רומזות לנשים, המילים "מעם לועז" מרמזות על הקבוצה בעם המבינה ומדברת בלועזית, וההופעה של השם "יעקב" פעמיים והמילה "חולי" המרמזת על שם משפחתו כולי.
החל מ $500
פריט מס' : 022

הסידור הראשון עם תרגום לערבית יהודית: סדר תפילה בכל לשון - ליוורנו תרמ"ג | 1883 - נדיר במיוחד!

ספר תפלה בכל לשון : סדר תפלות שמ"ע [שחרית מנחה וערבית] כמנהג ק"ק ספרדים, עברית וערבית יהודית עמוד מול עמוד. ככל הידוע זהו הסידור הראשון שתורגם לערבית יהודית ונדפס באותיות עבריות. התרגום נכתב ע"י רבי אליהו חי ג'ג ס"ט - ליוורנו תרמ"ג | 1883. בשער הספר הקדשת המעתיק ל "מרדכי לוי ברא", בכתב יד. סידור נדיר ומיוחד! במקור: 3, רסו דף. בעותק שלפנינו חסרים הדפים הבאים: ו, ז, ח, סו, סז, סח, קסג. כריכה מקורית פגומה בולויה, דפים רבים מנותקים, קרעים רבים בחלקם עם פגיעות בטקסט. מצב כללי בינוני - גרוע. הרב אליהו חי ג'ג [גיג' או גז] (ת"ר - תרס"ח)- בן רבי יוסף. יליד תוניס, כיהן כרב באלג'יר, כתב חידושים על הש"ס והוציא לאור ספרים רבים, בהם: תפילה בכל לשון, מעשה שעשועים, שפתי רננות, מעשה צדיקים, מגן דוד והותיר אחריו גם כתבי יד שלא נדפסו. חיבר שיר "כליני נסכר יא יהודי" שנדפס בהגדת ליוורנו, ועוד. הוציא לאור את ספרו של אביו "פי המדבר" - על הגדה של פסח. ראה: ארזי הלבנון עמ' 257.
החל מ $300
פריט מס' : 023

נדיר! עותק שלם ויפה של הגדה של פסח - אלטונא תקפ"ה | 1825

הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי באותיות צו"ר. דפוס האחים המשותפים כ' שמואל וכ' יהודה בון - אלטונא תקפ"ה | 1825. עפ"י יערי התרגום וההערות הם של יואל בריל. יערי 460; יודלוב 643. מ דף. 15.5 ס"מ. עותק יפה כרוך מחדש בכריכת קרטון פשוטה. מלבד כתמים וכתמי יין מצב כללי טוב מאד.
החל מ $300
פריט מס' : 024

לוט 2 הגדות נדירות תשורה מישיבה ומתיבתא רבינו יעקב יוסף בניו יורק תחילת המאה ה-20

לוט 2 עותקים שונים של הגדה של פסח עם איורים, תווים ותרגום לאנגלית שהוענקו כתשורה לישיבת רבנו יעקב יוסף (RJJ). 1. הגדה של פסח עם כריכה רכה מקרטון ועליה הדפסה בצבעים אדום וכחול עם כיתוב של הישיבה ותמונתו של רבי יעקב יוסף 'הרב הכולל' בגבה על רקע תמונות הישיבה. 2. הגדה של פסח מיט מיוזיק נאטען [עם תווים] בכריכה קשה בצבע אדום עם הטבעות זהב. בעמוד האחרון ציור דיוקנו של 'הרב הכולל' על שמו נקראת הישיבה. בשני העותקים בפנים הכריכה לפני ההגדה ולאחריה, כיתובים ביידיש ובאנגלית על הישיבה, בתרגום חופשי: הישיבה מונה מעל 650 תלמידים, הוצאות הישיבה כבר מגיעות לקרוב למאה אלף דולר בשנה. מעניין לציין כיתוב מיוחד המספר שלמעלה מ-50% מתלמידי ישיבת ר' יצחק אלחנן שהתקבלו ב'זמן' האחרון היו תלמידי ישיבת רבנו יעקב יוסף. קרעים בעיקר בחיבורי הכריכה בשני ההגדות. מצב כללי טוב. ישיבה ומתיבתא רבנו יעקב יוסף (RJJ) נוסדה בשנת תרס”ג - 1903, ונקראת על שמו של 'הרב הכולל' רבי יעקב יוסף [חריף], (תר"א-תרס"ב) תלמיד ישיבת וולוז'ין ומגדולי תלמידיו של רבי ישראל סלנטר. כיהן כרב במספר קהילות בליטא. הרב הכולל [הרב הראשי] הראשון והיחיד של העיר ניו יורק, ומייסד אגודת הרבנים באמריקה. נודע כדרשן ומגיד מישרים רהוט, ומשך קהל אלפים לדרשותיו המוסריות. בעל מחבר 'לבית יעקב'. נלחם כארי על כשרות הבשר בארה"ב וסבל רדיפות רבות בשל כך. בשנים האחרונות החלו המונים לפקוד את ציון קברו בבית החיים ב'ספיירס הילד' הסמוכה ללייקווד לאחר שהחלו נפוצות השמועות על ישועות גדולות שזכו לראות בעיניהם המתפללים במקום.
החל מ $300
פריט מס' : 025

"הספרי קודש ההמה יהיו לשמירה לכל מי שיקנה אותם" ספר סגולה: אור הגנוז - חסידות מהדורה ראשונה לעמברג תרכ"ו | 1866

ספר אור הגנוז וחלק שני הנקרא וזאת ליהודה לרבי יהודה ליב הכהן מאניפולי, ספר סגולה נדיר שזכה להתעטר בהסכמות מגדולי החסידות, הסכמה מבעל ה'צמח צדק' מליובאוויטש שזהו הספר היחיד שזכה להסכמתו, ומבעל ה'חידושי הרי"מ' מגור, וה'דברי חיים' מצאנז, רבי מרדכי מטשרנוביל - 'המגיד מטשרנוביל' כותב על הסגולה והשמירה שיש בהחזקת ספר זה: "ויקנה כל אחד לעצמו הספר הקדוש הזה לזכות ולשמירה מעולה לו ולזרעו לדורותם". בניו הקדושים - רבי אהרן מטשרנוביל רבי אברהם מטריסק ורבי דוד מטאלנא המסכימים גם הם על הספר, חוזרים שוב על סגולת הספר שכתב אביהם: "והנה נאמן עלינו דברי אאמו"ר ז"ל הק' זיע"א אשר ספרי קודש הללו יהיו לשמירה לכל מי שיקנה אותם..."נאמנים עלי דברי אבא מרן קדישא כבוד אדמו"ר זצוקללה"ה, כאשר המה בכתובים... כי הספרי קודש ההמה יהיו לשמירה לכל מי שיקנה אותם לו ולזרעו לדורותם". גם בהקדמת המו"ל נכד המחבר כותב: "..והביאו ברכה ושמירה אל תוך בתיכם. ובפרט כי צדיקי הדור כתבו שהחיבור הלז הוא שמירה וברכה בבית". הספר עוסק בביאורי חסידות על התורה וחלק שני וזאת ליהודה [שער נפרד] עוסק בביאורי המשניות בדרך רמז וסוד. חסר דף השער וחלק מההסכמות, קרעים בשולי הדפים לא מחסרים מהטקסט, חתימת בעלות של המקובל מרדכי משה קרפמן מירושלים. פד דף, לג דף. נקבי עש מועטים, מצב כללי בינוני. רבי יהודה לייב הכהן מאניפולי מגדולי תלמידי המגיד ממעזריטש, ואף שימש כבעל תפלה אצלו, רבינו הוא אחד משני המסכימים על ספר התניא (לצד רבי זושא מאניפולי), ומכונה שם "הרב החסיד המפורסם איש אלוקי, קדוש יאמר לו". בנוסף שימש גם כמגיד בעיר אניפולי, נפטר בשנת תקס"ז ונקבר באניפולי לצד רבו המגיד ממעזריטש.
החל מ $300