ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 014

כרך עם מס' ספרים חשובים ונדירים משנות הת"ק עם חתימות בעלות מעניינות

1. קונטרס ר' חיים יונה, שמכונה עלה דיונה מאת רבי חיים יונה פרנקל-תאומים מפרמישלא [(תנ"ח - תפ"ח) חתנו של הגאון רבי דוד אופנהיים, בניו וחתניו היו מגדולי ישראל] - לעמברג תקס"ז | 1807. כד דף. 2. שיטה מקובצת על מסכת ביצה, לרבי בצלאל אשכנזי - לבוב תקע"ב | 1812. [1], לו דף. 3. קן ציפור, "והוא פירוש מספיק על משנה בסוף מסכת קינים...", מאת רבי שמחה הס. ד' דף [דפים א-ב כפולים], ללא דף שער. עפ"י הספרייה הלאומית ההשערה היא שנדפס במקור יחד עם שיטה מקובצת הנ"ל בלבוב תקע"ב. 4. דינים השייכים ליום טוב, ספר עבודת הקודש שחיבר הגאון מופת הדור הרשב"א זצלה"ה. יח דף. ללא דף שער. עפ"י הספרייה הלאומית ההשערה היא שנדפס במקור יחד עם שיטה מקובצת הנ"ל בלבוב תקע"ב. 5. ספר גופי הלכות, "חלק ראשון והוא חדושים ובאורים על מס' נדה על גפ"ת ומפרשים ופוסקים ... שחברתי אני הקטן יעקב אב"ד לודווינאווי' בן... מו"ה פנחס מאלווריעא" [מצאצאי רבי מרדכי יפה בעל "הלבוש" ועוד] - מהדורה יחידה ווארשא תקפ"ב | 1822. בשער רישום בכתב יד: "קניתי מהמחבר..." [ראה להלן בפירוט החתימות]. מב דף. 6. ספר המדע, והוא חיבור כולל לספר כרתי ופלתי לרבי יונתן אייבשיץ, מאת רבי שמעון קרומנוי [רבי שמעון בר דוד אופנהיים מקרומנוי מחכמי הונגריה, אב"ד פעשט (כיום בודפשט)] - מהדורה ראשונה פראג תקע"א | 1811. מס' הגהות חשובות בשולי הספר בכתב יד מתקופת ההדפסה. [2], כה דף. 7. אלון בכות, "אשר ספדו וקוננו כל עדת ישראל ... פה ברעסלויא ער"ח ניסן תקפ"א ביום הוקם מצבת אבן על קבר אדמ"ו ... מהור"ר אברהם טיקטין זצללה"ה אב"ד ור"מ דקהילתינו יצ"ו, בעל מחבר ספר פתח הבית ועוד...". 4 דף. שער קרוע לשניים, קרעים שונים מצב כללי גרוע. כולם יחד כרוכים בכריכת קרטון פשוטה, קרעים וקפלים שונים, במספר מקומות עם פגיעות בטקסט. כתמים שונים. פגעי עש קלים בעיקר צמוד לשדרה. מצב כללי טוב. חתימות בעלות רבות, בהם זיהינו: - "איצק בהרב הצדיק ר' אלעזר... מלאסק". וחתימת בנו "ישעי' בן היוחסין מו"ה איצק ז"ל" [ראה להלן], עם הערה חשובה בפורזץ הנראית בכתב ידו. - "שלמה קליגער הכהן בן ר' חיים נפתלי...". - "משה בן מו"ה יוסף גדנסק" ו"שמואל בן יוסף". - "...צבי... מק"ק ליכטנשטיין". - "שמחה בונים במוה"ר שלמה..." רבי יצחק [איצק] איילנברג מטורקא ולודז' [רבי איציק טורקער] (נפטר תרי"ח), בן רבי אלעזר ספיר [מגיד בעיר לאסק חיבר מס' חיבורים שנשארו בכתובים ולא יצאו לאור. חתן רבי איצק גאלדיס מלאסק]. אחיו של רבי סיני ספיר בעל "מנחת עני" - לו סייע בהדפסת ספריו. ראה עוד: לאסק וחכמיה עמ' סב והלאה] יצאו ממנו משפחות נכבדות ותלמידי חכמים.
$400
החל מ
$300

תן הצעה