ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 012

שו"ת הרמ"ז - מהדורה ראשונה ונציה תקכ"א | 1761 כרוך עם קנאת סופרים וקנטרס חק לישראל - ליוורנו ת"ק | 1740 עותק מיוחס ויפה

כרך עם שלשת הספרים: 1. שאלות ותשובות הרמ"ז, לרבי משה זכות, "ובו נכללו שאלות ותשובות חכמי דורו אשר שקלו וטרו על העניינים אשר השיב הרב הנ"ל". בתחילת הספר הסכמות והקדמות רבני ויניציאה וקושטא, עם רישיון מהוועד בויניציאה בעברית ובאיטלקית - מהדורה ראשונה ויניציאה תקכ"א | 1761. [4], נו דף [חסרים 2 דפים עם המפתחות]. 2. ספר קנאת סופרים, בו מגן המחבר על שרשי המצוות לרמב"ם ומשיב על השגות הרמב"ן, ובסופו קונטרס חק לישראל, השגות על הרב פרי חדש ביו"ד, מאת רבי חנניה קזיס רב מובהק ורופא מומחה מגדולי רבני איטליה - מהדורה ראשונה ליוורנו ת"ק | 1740. [4], לט, [1], כג דף. ספרים נדירים וחשובים כרוכים יחד בכריכה ישנה בלויה, קרעים שונים ונקבי עש מועטים, מצב כללי טוב מאד. חותמות בעלות: "שבתי הכהן רפפורט קראקא" רישומים בכתב יד על בעלות הספר לרבי שבתי ואביו רבי יצחק חיים כץ רפפורט. רבי יצחק חיים רפפורט (תרי"ב בערך - תרפ"א), אב"ד אוסטרובה ולאחר מכן בקראקא, בן רבי שבתי מדומברובה וחתן רבי זאב נחום בורנשטיין מביאלה בעל "אגודת אזוב" אביו של ה'אבני נזר'. רבי יצחק חיים הי׳ למדן מובהק, חריף ובקי, נפלא ומצויין במדות נעלות. אמרו עליו שהוא היה בעל מזג טוב כ"כ עד כי נכון היה לפשוט את כותנתו ברחוב וליתנה לעני המזדמן לו. גיסו ה'אבני נזר' העריכו וחבבו מאד, והוא כותב בתשובה בספרו: "וחמיו הרב ז"ל תמיד היה מרגלא בפומיה, חתני זה הוא תיבת ספרים שלי כמו שהעידו רבים". ב'אבני נזר' פזורות עשרות תשובות אליו, והוא "המאושר במעלות ובמדות". גם בספרו של גיסו בעל ה'כוכב מיעקב' (חתן אביו) נדפסו עשרות תשובות אליו. בנו רבי שבתי הכהן רפפורט (תרמ"ה - תש"ג) - דיין ומו"צ וחבר בוועד הרבנים של קראקא, בנו של רבי יצחק חיים רפפורט הנ"ל, אב"ד אוסטרובה ולאחר מכן בקראקא. נספה בשואה יחד עם בני משפחתו הי"ד.
$250
החל מ
$250

תן הצעה

ל