ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

מכירה מס' 24 - 31.07.2019

מכירה מס' 25

תתקיים אי"ה ביום שני כג' אלול תשע"ט

23/9/2019

במרכז אחים רבי עקיבא 86, בני ברק

בשעה: 20:00 

הפרטים והפריטים יועלו לאתר ביום הקרוב

טל: 03-9050090

פקס: 03-9050093

אסף: 054-3053055

ניסים: 052-8861994

moreshet.auctions@gmail.com

ניתן להשתתף בזמן המכירה אונליין דרך אתר בידספיריט

https://moreshet.bidspirit. com

(ההרשמה מראש חובה)

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 101

סדר ארבע תעניות [עם לאדינו] - וינה תקע"א | 1811 עם קדם השער המאויר

סדר ארבע תעניות הלא הם עשרה בטבת, צום אסתר, שבעה עשר בתמוז ותשעה באב, כמנהג ק"ק ספרדים, עם תוספת מרובה מתפלות מיוחדות מבעל חמדת ימים ואחרים שנוהגים לאמרם בעיר קושטאנדינה ודיני יום יום בלשון ספרדי [הדינים בתחילת הסידור, הלכות תשעה באב ותרגום ההפטרה בלאדינו]. כולל קדם השער הנדיר ובו איור על הפסוק: "על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון על ערבים בתוכה תלינו כנורותנו" - "נדפס בפעם ראשון בווין..." אך טוב "לישראל" לפ"ק [תקע"א | 1811]. קלו דף. נזקי עש קלים, כתמי ופגעי זמן שונים. דף אחד קרוע עם אפשרות להשלמה. מצב כללי טוב. ללא כריכה.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 102

הסידור הראשון עם תרגום לערבית יהודית: סדר תפילה בכל לשון - ליוורנו תרמ"ג | 1883 - נדיר במיוחד!

ספר תפלה בכל לשון : סדר תפלות שמ"ע [שחרית מנחה וערבית] כמנהג ק"ק ספרדים, עברית וערבית יהודית עמוד מול עמוד. ככל הידוע זהו הסידור הראשון שתורגם לערבית יהודית ונדפס באותיות עבריות. התרגום נכתב ע"י רבי אליהו חי ג'ג ס"ט - ליוורנו תרמ"ג | 1883. בשער הספר הקדשת המעתיק ל "מרדכי לוי ברא", בכתב יד. סידור נדיר ומיוחד! במקור: 3, רסו דף. בעותק שלפנינו חסרים הדפים הבאים: ו, ז, ח, סו, סז, סח, קסג. כריכה מקורית פגומה בולויה, דפים רבים מנותקים, קרעים רבים בחלקם עם פגיעות בטקסט. מצב כללי בינוני - גרוע. הרב אליהו חי ג'ג [גיג' או גז] (ת"ר - תרס"ח)- בן רבי יוסף. יליד תוניס, כיהן כרב באלג'יר, כתב חידושים על הש"ס והוציא לאור ספרים רבים, בהם: תפילה בכל לשון, מעשה שעשועים, שפתי רננות, מעשה צדיקים, מגן דוד והותיר אחריו גם כתבי יד שלא נדפסו. חיבר שיר "כליני נסכר יא יהודי" שנדפס בהגדת ליוורנו, ועוד. הוציא לאור את ספרו של אביו "פי המדבר" - על הגדה של פסח. ראה: ארזי הלבנון עמ' 257.
החל מ $500
פריט מס' : 103

לוט שני ספרי תפילות: ליקוטי צבי - זולצבאך תקנ"ה | 1795 / שערי ציון - לעמברג תר"ל ? | 1840 בערך

1. ספר ליקוטי צבי, עם תוספות בקשות ותיקון חצות מספר שערי ציון וגם אגרת התשובה ויסוד התשובה להחסיד רבינו יונה - זולצבאך תקנ"ה | 1795. קן דף. קרע בדף האחרון ללא פגיעה בטקסט. רישומים, כתמים וסימני שימוש רבים. מעבר לכך מצב כללי טוב. 2. ספר שערי ציון עם עברי טייטש, דפוס ישראל אלימלך שטאנד לבוב כנראה שנות התר"ל | 1870 לערך. [180] דף. מהדורה נדירה. נזקי עש וכתמים שונים. כריכה ישנה פגומה ומעט מנותקת. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 104

סידור חסידי נדיר לא ידוע ביבליוגרפית: סידור בית יוסף נוסח ספרד וינה תרפ"ב | 1922 עם דברי תורה מגדולי החסידות

סידור בית יוסף, נוסח ספרד, "מלוקט מסדור האריז"ל ומכל הסידורים המיוסדים על דבריו הקדושים עם ביאור הכוונת הפשטיות... נוסף לזה פירוש יקר בשם "מקור חיים" אשר נקבצו באו בו עניינים ופירושים נבחרים מכמה צדיקים וחסידי עליון... בסוף הסדור נלוה ספר תהילים עם מעמדות עם פי' מקור חיים..." - וויען בית מסחר הספרים של ר' יוסף שלעזינגער בשנת תרפ"ב [1922]. [1], ד-כ, שפא, יג, קיב, מ דף. שער מיוחד לתהילים. נקבי עש וכתמים רבים. כריכה מקורית פגומה ומשוקמת. קרעים שונים בעיקר בקצוות הדפים. מצב כללי טוב. חותמות של אגודת 'אהל משה' למען משפחות יהודיות עניות בוינה. הקדשה מעניינת בחרוזים בכתב יד משנת תרצ"ז. רישום נוסף בכתב יד עם "סדר תפילה בציבור לשעת חירום, לפי הוראות הרבנות הראשית בחיפה", משנות הת"ש. סידור מיוחד, חשוב ומעניין, עם תוספות חסידיות רבות, תפילה קודם התפילה לרבי אלימלך מליז'ענסק, תיקוני שבת, קריאת שמע של האר"י ז"ל ועוד. לאורך הסידור והתהילים פירוש בשם 'מקור חיים' עם דברי תורה וחסידות מהבעש"ט הק' ותלמידיו, קדושת לוי, מאור עיניים, דגל מחנה אפרים ועוד ועוד. בכל הרישומים מופיע סידור זה בנוסח אשכנז שנדפס באותה שנה בוינה, מהדורה זו בנוסח ספרד בשנה זו לא רשום בשום מקום ולא מופיע בקטלוגים ובספריות ברחבי הארץ. בספריה הלאומית מופיעה רק מהדורה מאוחרת יותר שנדפסה בשנת תרצ"ג וגם העותק שלפניהם חסר.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $180
פריט מס' : 105

סידור סגולה חסידי נדיר: סידור תפילת דוד - טשרנוביץ תרפ"ט | 1929 "ומסוגל זה הסידור לרפואות וישועות"

סדור תפלת דוד כמנהג ספרד ונוסף לזה ספר "צמח דוד" ותקנות החברה "הרמת קרן ישראל", יצא לאור ע"י החברה הנ"ל בהוצאות בית מסחר הספרים של ר' שלום זילבר ושותפיו צ'רנוביץ בדפוס האחים לוין-אפשתין ושותפם בורשה - מהדורה יחידה תרפ"ט | 1929. 423, [2], 28, [17], 8, 76, [2], 34, 40, 11, [1] ע'. שער נפרד לצמח דוד. קרעים וסימני שימוש רבים, בכמה וכמה מקומות עם פגיעות בטקסט. שגיאות הדפסה במספר מקומות. שער פגום בחלקו התחתון. כריכה ישנה לא מקורית. מצב כללי בינוני. סידור סגולה חסידי נדיר מאד ומיוחד במינו שנדפס ע"י חברת "הרמת קרן ישראל" בטשרנוביץ. בדף השני נקרא הסידור "סדר אורה וישועה" עם הקדמת רבי דוד מזאבלטוב נינו של בעל ה"צמח דוד" מזאבלטוב [בנו של רבי מנחם מענדיל מקאסוב בעל "אהבת שלום" - אבי שושלת קוסוב ויז'ניץ], בה הוא כותב: "ומסוגל זה הסידור לרפואות וישועות בעזר ד'" [!]. בתחילת הסידור מופיעות תפילות קודם התפילה מסידורים אחרים שונים ומספרי קבלה ואחרי התהילים מודפס "לחש לעין הרע" בלשון הקודש ותרגום ליידיש. כמו"כ מודפסות בו מעמדות ותיקוני שבת ועוד הוספות רבות. ההסברים לפני התפילות בחלקם ביידיש. תהילים עם שער נפרד. בסוף הספר נדפס הספר צמח דוד לרבי דוד מזאבלטוב עם שער נפרד, בראשו הסכמה מהאדמו"ר ה"אמרי ברוך" מויז'ניץ: "כבוד דודי הרב הצדיק מו"ה דוד מזאבליטוב... כי מצוה רבה הוא להוציא דברי דוד הוא דודי... וזכות דודי הרב המחבר יגן עליהם להוושע בכל משאלות לבבבם... תרנ"ב וויזניצא"... ובהמשך נדפסו תקנות "חבורה הרמת קרן ישראל" ביידיש עם רשימת החברים ומנהלי החבורה. הספר מופיע בקטלוגים עפ"י רישום של עותק אחד שנראה בעבר ונחשב לעותק יחיד, והוא אינו קיים בספרייה הלאומית ובספריות אחרות בארץ.
הפריט נמכר ב $170 החל מ $150
פריט מס' : 106

סידור מיניאטורי בנוסח האר"י [חב"ד] מהדורה לא ידועה: סידור עוברי אורח - ווילנא תר"נ | 1890 נדיר במיוחד!

סידור עוברי ארח, כולל תפלות לכל השנה ע"פ נוסח הקדוש האר"י זללה"ה, עם תיקוני שבת, פרקי אבות ועוד, בדפוס האלמנה והאחים ראם שנת תר"נ לפ"ק [1890]. 7 ס"מ. [2], רכ [2] דף. כריכה קדמית והשער הראשון מנותקים חלקית. הדבקות עם נייר דבק ב2 מקומות. שגיאת חיתוך בהדפסה של מס' דפים. כתמים וקרעים קלים. מצב כללי טוב - טוב מאד. כריכת בד ישנה וסימניה. אחרי קריאת התורה "תפילה בעד שלום הקיסר יר"ה... ניקאלאי אלכסנדראוויטש עם אשתו הקיסרית הכבודה... אמו הקיסרית... ואחיו יורש העצר...". לא מצאנו סידור זה בשום רישום ביבליוגרפי ובספריות השונות. כנראה מדובר בעותק יחיד ידוע של סידור חסידי זה.
החל מ $300
פריט מס' : 107

תפילות מכל השנה עפ"י נוסח האר"י ז"ל [חב"ד] חלק ב' סידור עם דא"ח - [עפ"י אותו שנדפס בברדיטשוב] קניגסברג תרי"ב | 1852

סידור תפילות מכל השנה על פי נוסח האריז"ל, חלק שני. בנוסח חסידי חב"ד עם תוספות רבות מהאדמו"ר הזקן בעל התניא, "עפ"י אותו שנדפס בברדיטשוב" [ראה להלן] - מהדורה שלישית קניגסברג תרי"ב | 1852. קפ דף. הדבקות שונות, קרעים שונים נקבי עש וכתמים, מצב כללי טוב. חתימות דהויות בשער שלא נבדקו. חותמת של בית הכנסת המרכזי החבד"י בת"א. אודות סידור זה, מתוך 'מבית הגנזים' [שלום דובער לוין, ניו יורק תש"ע]: ההוצאה השלישית של 'סדור עם דא"ח' (סדור עם דרושי - ביאורי הסידור של האדמו"ר הזקן, נדפס לראשונה ע"י האדמו"ר האמצעי, בקאפוסט תקע"ו, ובשנית בברדיטשוב תקע"ח ועל פיו נדפסה מהדורה זו). לתמיהה מדוע נדפס סידור זה עם באורי חסידות, דוקא בפרוסיה – שאין בה רבים מחסידי חב"ד, ולא ברוסיה עצמה – ששם נמצאים רוב חסידי חב"ד, התייחס כבר ר' חיים ליברמן ב"תורת חב"ד – ביבליוגרפיה – תניא" ע' 72: "בתקופה זו – אחר גזירת הדפוסים בתקצ"ז – הוקמו דפוסים עבריים במדינת פרוסיא, בערים הסמוכות לגבול מדינת ליטא הרוסית, כגון: קניגסברג, יאהאניסבורג, מעמעל ודנציג. דפוסים אלו נועדו מלכתחילה לא ליהודי אשכנז אלא ליהודי רוסיא. והנוהג היה שלספרים שנתכוונו להעבירם לרוסיא כחוק, כלומר, להעבירם דרך תחנת המכס ודרך הצנזורה וכו', הדפיסו שערים רגילים עם שם המדפיס ומקום הדפוס ותאריך נכון, אבל היו ספרים שמטעמים שונים נועדו להבריחם את הגבול, לספרים אלו הדפיסו שערים בהעלמת מקום הדפוס ושם המדפיס והתאריך, ובהרבה פעמים הדפיסו תאריך מזויף מוקדם בשנים הרבה, כדי שאם יתפסו על ידי המפקחים על הדפוס מטעם הרשות, יטענו שאלו הם ספרים ישנים שנדפסו שנים הרבה מלפנים במקום שאינו ידוע". לכן גם בסדור הזה השמיטו את מקום הדפוס, וגם שינו את שנת הדפוס, שיראה כאילו הוא ספר ישן שנדפס בברדיטשוב, לפני גזירת הדפוסים: בשנת ועבדתם את ה' בכל לבבכם לפ"ק [תקצ"א]. בנוגע לבירור שנת הדפסת ספר זה: זה ברור ששנת תקצ"א שניתנה בו אינה נכונה, שהרי הגזירה התחילה בשנת תקצ"ז, ורק אז התחילו להדפיס בקניגסברג, את ספרי החסידות עבור רוסיה. ולכן שיער פרידברג שהוא משנת תרי"ז (על סמך מה?). ואילו הברמן הוסיף שנה, ורשם שהיא משנת תרי"ח (על סמך מה?). השערות אלו הועתקו אצל רוב רושמי הספרים שאח"כ. ועד האחרון, שגם וינוגרד (אוצר הספר העברי, קניגסברג 165) רושם: קניגסברג תרי"ז. אמנם שם מספר 102 רושם וינוגרד פעם נוספת את הסדור הזה עצמו: "[קניגסבערג], תרי"ב". והוא בודאי הנכון, שהרי הפרט "בשנת ועבדתם את ה' בכל לבבכם לפ"ק" הוא תקצ"א (כדי לרמות את הצנזורה), ואם נמנה את שם ה' במילואו, שהוא בגימטרי' 26, יהי' הפרט תרי"ב. ואף שרושמי הקטלוגים שיערו שהתאריך זויף לגמרי, יחד עם מקום הדפוס; הרי לפנינו, שגם בשער השני, שבו נתפרשו מקום הדפוס והמדפיס אל נכון, גם בו מופיע תאריך שנה זו, שאינו מזוייף כלל, אלא הוא התאריך הנכון: תרי"ב. גם עובדה נוספת, נותנת מקום לשער ששנת הדפוס היא תרי"ב (ולא תרי"ז), שהרי מדפיס זה, אדאלף זאמטער, הדפיס כמה ספרים בקניגסברג בין השנים תרי"א-תרט"ז (מעלות התורה, כבוד מלכים, ארחות חיים, קינות, שלחן ערוך, והגדה של פסח). ולע"ע לא מצינו שום ספר שהדפיס אחרי שנת תרט"ז.
החל מ $180
פריט מס' : 108

נדיר! סדר עבודה ומורה דרך נוסח ספרד עם הוספות חסידיות רבות והנהגות מרבי צבי אלימלך מדינוב - [וילנא] לעמברג תרי"א | 1851

סדור עבודה ומורה דרך, "כמנהג ספרד אסיפת דברים יקרים, נעימים וטהורים, מאירים כספירים, מלוקטים מספרי צדיקי עולם, ראשונים ואחרונים, קדושי עליון לאהבת ד' ויראתו מעוררים, ונלווה אליו גם "דרך החיים"... [לרבי יעקב מליסא] גם נתווסף פירוש יפה ואף נעים על פרקי אבות, מלוקט מספרים קדושים נקוב בשם עקבי הצאן [עם דברי תורה וחידושים מגדולי החסידות: תולדות יעקב יוסף, צפנת פענח, קדושת לוי, מאור עיניים, אור המאיר ועוד]. עוד הוספנו אזהרות והנהגות מאיש אלקים, בוצינא קדישא מרנא ורבנא "צבי אלימלך" זצללה"ה אב"ד דק"ק דונאב [דינוב "בעל ה'בני יששכר' - הנהגות אלו מופיעות בראש חלק א']". עוד הוספות חסידיות בסידור זה: "תפילה קודם התפילה" לרבי אלימלך מליז'ענסק, תיקוני שבת, איזכורים רבים של הבעש"ט ותלמידיו במקומות שונים, תיקוני שבת ועוד. משום מה נדפס בשערים באותיות גדולות שם העיר "ווילנא", אולם בלועזית מופיע בשער מקום הדפוס האמיתי בלמברג, בדפוס מ.פ. פארעמבא שנת תרי"א | 1851. סידור זה נדפס על-פי סידור "סדר עבודה ומורה דרך" שנדפס בסלאוויטא. כרך אחד הכולל את שני החלקים, כרוכים בצורה לא מסודרת, הרישום נעשה שלא בסדר הכרוך אלא לפי הסדר שצריך להיות: חלק ראשון: [2] (במקור: 4, בעותק זה חסרים השער והדף שאחריו), [י], ג-ו, ט-ריט דף (דף קלז חסר). חלק שני: [1], א-קטו דף (דף קטז חסר). 20 ס"מ. סה"כ חסרים שער של חלק ראשון ועוד 3 דפים. סימני שימוש רבים, הכוללים בלאי וכתמים רבים, קרעים שונים בעקיר בקצוות הדפים. נקבי עש מועטים. מצב כללי בינוני. כריכה עתיקה יתכן שאף מקורית, עברה תיקונים שונים במהלך השנים. אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה ובסטפנקי חסידות. נרשם בספריה הלאומית ובתקליטור וינוגרד-רוזנפלד רק עפ"י רשומות ישנות, ללא פירוט מספרי-דפים. ככל הידוע זהו העותק השני שנראה עד עתה בעולם של סידור חסידי זה.
הפריט נמכר ב $600 החל מ $500
פריט מס' : 109

מגיד דבריו ליעקב [המגיד ממעזריטש] - מהדורה ראשונה קוריץ תקמ"א | 1781 עותק חסר

ספר מגיד דבריו ליעקב, "והוא לקוטי אמרים... אמרות טהורות... שמעו דבר המלך... מדי חודש בחדשו ומידי שבת בשבתו, ה"ה הרב הגדול החריף ובקי בנגלה ובנסתר, גאון תפארת ישראל, האלקי חסידא ופרישא, בוצינא קדישא, גולה עמוקים... כבוד מו' דוב בער זללה"ה, שהיה מגיד מישרים דק"ק מעזריטש ושארי קהלות...". הספר הראשון שנדפס מתורתו של המגיד ממעזריטש [שמו נרמז בסופי התיבות של הספר "דוב"] - גדול תלמידיו ומעתיקי שמועתו של רבינו אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש, וספר החסידות השלישי שבא בדפוס [אחרי 'תולדות יעקב יוסף' ו'בן פורת יוסף' שנדפסו גם הם באותו מקום] - מהדורה ראשונה בדפוס רבי צבי הירש בן אריה ליב [מרגליות] וחתנו רבי שמואל בן ישכר בער סג"ל קארעץ תקמ"א | 1781. סטפנסקי חסידות, מס' 324. עותק חסר, במקור [4], ס' דף, בעותק שלפנינו מתחיל בדף ב' עד דף נט. הדפים החסרים הושלמו בצילום בצורה מקצועית, סה"כ חסרים דף השער ו-4 דפים נוספים. נכרך מחדש בכריכת עור מפוארת עם הטבעות. כתמים שונים. פינות הדפים ונקבי עש משוקמים מקצועית במילוי נייר. מצב כללי טוב. פרט מעניין בעותק זה, במספר דפים רישומים בכתב יד עם שמות אנשים כעין 'קוויטלאך' שנרשמו להזכרה כסגולה.
הפריט נמכר ב $2000 החל מ $2500
פריט מס' : 110

אור תורה המגיד ממזריטש - חסידות מהדורה ראשונה קוריץ תקס"ד | 1804 נדיר!

ספר אור תורה, מאמרי קבלה וחסידות על פרשיות התורה, שיר השירים, תהילים ומאמרי חז"ל מאת גדול תלמידי הבעש"ט הקדוש רבי דוב בער המגיד ממעזריטש - קארעץ תקס"ד | 1804. סטפנסקי חסידות, מס' 33. לא נראה זמן רב במכירות במצב כזה כולל דף שער. תורותיו של המגיד ממעזריטש נדפסו לראשונה בקוריץ תקמ"א, בספר "מגיד דבריו ליעקב - ליקוטי אמרים", על ידי תלמידו רבי שלמה מלוצק. אך הדברים לא נערכו וסודרו על פי איזה סדר כל שהוא. בספר שלפנינו סודרו הדברים על סדר פרשיות התורה, שיר השירים, תהלים ואגדות חז"ל. הספר שלפנינו נדפס ע"פ כתב-יד שהיה בביתו של רבי ישעיה מדינוביץ, אב"ד יאנוב, מתלמידי המגיד ממעזריטש ורבי פנחס מקוריץ. עם זאת, רוב המאמרים זהים למובא ב"מגיד דבריו ליעקב", למעט מספר שינויי נוסח בין הספרים. עותק חסר. 147 דף, מתוך 157 דף במקור. 10 הדפים האחרונים חסרים. 15.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. נקבי עש מועטים. קרעים ובלאי, בחלק מהדפים עם פגיעות בטקסט, מספר דפים אחרונים דבוקים זה לזה עם פגיעות. חתימת בעלות בשער ובמספר מקומות בספר: "משולם יוסף [לאדן?]". כריכה ישנה פגומה מאד.
הפריט נמכר ב $1900 החל מ $1200
פריט מס' : 111

אור פני משה - חסידות מהדורה ראשונה מעזריטש תק"ע | 1810 עותק מושלם ומפואר בכריכה מקורית כולל הסכמות הנדירות!

ספר אור פני משה, על חמישה חומשי תורה וחמש מגילות, בדרך החסידות מאת רבי משה סופר סת"ם מפשעווארסק - מהדורה ראשונה מעזריטש תק"ע | 1810. 4, רמ דף. 21.5 ס"מ. כולל דפי ההסכמות הנדירות שנדפסו באותיות קטנות, ונוספו לאחר ההדפסה לחלק מן הטפסים. סטפנסקי חסידות 32. נדיר! עותק מפואר ומושלם שלא נראה כמותו שנים רבות במכירות, בכריכת עור מקורית עם עיטורים והטבעת שם הספר בשדרה, עם פגמים קלים במצב טוב מאד. שולי הדפים נשמרו בצבעם האדום. הדפים בחלקם כחולים. קרעים עם הדבקות במספר דפים בודדים בתחילת הספר ובסופו, באחד הדפים מוסתרות מעט אותיות. נקבי עש מועטים. מעבר לזה מצב כללי טוב מאד. ספר קדוש זה יצא לאור ע"י חתנו רבי ישראל דב בער שלמה ואביו רבי מנחם נחום מאניפולי, הוא מעוטר בהסכמות של גדולי החסידות באותו דור, המפליגים בגודל קדושת הספר ומחברו, בהם: רבי לוי יצחק מברדיטשוב, המגיד מקוז'ניץ, רבי אפרים זלמן מרגליות, החוזה מלובלין, ה"אוהב ישראל" מאפטא, רבי מנחם מנדל מרימינוב [שכותב בהסכמה: "ומעודי ידעתי את האיש ההוא ואת שיחו אשר היה לו שם ויד בנגלה ובנסתר וכל רז לא אניס ליה"], ה"באר מים חיים" ועוד. המחבר מרבה לצטט את דברי רבינו משה אלשיך ומצטט את דבריו ומבארם, ועל כך כותב החוזה מלובלין בהסכמתו: "...כשהייתי בילדותי הייתי סר למשמעתו ושתיתי מימיו הנאמנים, וידעתי שכל עניניו היו רק לשם שמים ולעשות נחת רוח לפניו ית"ש, והיו לו מדרגה שהרב הגאון המנוח מוהר"ר משה אלשיך ז"ל היה מתגלה אליו...". בני רבי זושא מאניפולי כותבים בהסכמתם: "לאסהודי באנו מה ששמענו מפה קדוש אדונינו אבינו הצדיק [רבי זושא מאניפולי] נשמתו עדן בזה הלשון... וראיתי בהיותו לומד היה דמות דיוקנו עומד לפני כמלאך ה' צבאות, ובהיותו כותב ספרו הקדוש, היה להב יוצא מאותיותיו הקדושים הכתובות. כל זה שמענו מפיו הקדוש...". רבי משה מפשעווארסק (ת"פ בערך - י"ב בטבת תקס"ו) מגדולי וחשובי תנועת החסידות בדור הרביעי. מגדולי תלמידי המגיד ממעזריטש ורבי אלימלך מליז'ענסק ועוד. פורסם במיוחד בשל היותו סופר סת"ם בקדושה ובטהרה עליונה, תפילין ומזוזות שנכתבו על ידו נחשבים למיוחסות ומבוקשות ביותר עד ימינו אנו. רבים מגדולי החסידות התעטרו בתפילין אותם כתב, עליהם נמנים, רבי אלימלך מליז'ענסק [שהעיד עליו: "שראה את דוד המלך עומד ליד רבי משה, ומאז נתוודעו זה לזה"], החוזה מלובלין, רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב, רבי ברוך ממז'יבוז' ועוד. באגרת מרבי משה אל רבי מנחם מנדל מרימנוב, הוא כותב לו שמשלמים לו אדום זהב עבור תפילין, אך הוא אינו יכול למלא את דרישות הפונים אליו. על תלמידיו נמנים בין היתר: רבי צבי מנחם - בנו של רבי זושא מאניפולי, רבי צבי אלימלך מדינוב "הבני יששכר", רבי משה מסאמבור ורבי יעקב ממוגלניצא.
הפריט נמכר ב $4000 החל מ $1800
פריט מס' : 112

ספר אור החיים עם מעיין גנים לבעל "הבני יששכר" - חסידות מהדורה ראשונה זאלקווא תר"ט | 1848

ספר אור החיים, חיבור נגד לימוד הפילוסופיה לרבי יוסף יעב"ץ, מהדורה ראשונה עם הגהות והערות "מעין גנים" מאת האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב "הבני יששכר" יצא לאור ע"י בנו של בהני יששכר רבי שמואל שפירא - דפוס שאול דוב מאירהאפער, זולקווא בשנת "מעיין גנים באר מי החיים" [תר"ט] 1848. סטפנסקי חסידות 356. 1, לב, 2 דף. 22.5 ס"מ. חלק מהדפים כחלחלים. נקבי עש מועטים לאורך כל הספר עם פגיעות קלות בטקסט במס' מקומות. כתמים שונים. מצב כללי טוב. כריכה ישנה בלויה. רבי יוסף יעב"ץ "החסיד" (קצ"ח בערך - ח' באדר רס"ז), מגדולי הדרשנים בספרד ומחכמי הגירוש. לאחר גירוש ספרד וליסבון התיישב במנטובה. ספריו, ובעיקר פירושו לפרקי אבות (קושטא רצ"ג) זכו לתפוצה רבה. בספר שלפנינו הוא תוקף בחריפות את לימודי הפילוסופיה. לטענתו, בשנות השמד של עם ישראל, המשכילים היו הראשונים אשר המירו דתם, לעומתם היו עם הארץ, הנשים ופשוטי העם אלה אשר עמדו בנסיון ומסרו נפשם על קידוש השם. נשא לאישה את אחותו של רבי יצחק עראמה בעל "עקידת יצחק". האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב (תקמ"ג בערך -ח"י בטבת תר"א), בן רבי פסח לנגזם, אמו הייתה אחייניתו של רבי זושא מאניפולי ורבי אלימלך מליז'ענסק שבירך אותה שיוולד לה בן שיאיר את העולם בתורתו וקדושתו, וציווה שיקראו לילד בשמו "אלימלך". מגדולי המנהיגים בתנועת החסידות, מתלמידי החוזה מלובלין ורבי מנחם מנדל מרימנוב. מחבר ספרים רבים המפורסם שבהם "בני יששכר" על שמו הוא מכונה. כיהן ברבנות במספר מקומות ובעיקר בעיר דינוב בפולין שם נטמן. נודע בקנאותו ובמלחמתו הבלתי מתפשרת נגד המשכילים. מצאצאיו שושלת אדמור"י מונקאטש.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $250
פריט מס' : 113

ספר ברוך טעם - מהדורה ראשונה למברג תר"א | 1841 הקדמת וחידושי הדברי חיים מצאנז בעילום שמו

ספר ברוך טעם – שני חלקים, חידושים ופלפולים בסוגיות הש"ס, ושאלות ותשובות מאת הגאון רבי ברוך פרנקל תאומים, אב"ד לייפניק. בעריכת חתן המחבר הרה"ק רבי חיים מצאנז בעל 'דברי חיים', שאף כתב את ההקדמה והוסיף הגהות בגוף הספר. בהוצאה זו לא מוזכר עדיין שמו של ה'דברי חיים', אך לאחר שנתגלה הדבר, בהוצאות הבאות כבר הוזכר שמו. בתחלת הספר הסכמות מאת ה'חתם סופר' ועוד, וכן הקדמת בנו רבי יהושע העשיל תאומים פרנקל - מהדורה ראשונה למברג תר"א | 1841. חותמות ורישומי בעלים: "שלמה שלאסבערג" ו"מרדכי שלמה הלוי מובשוביץ". כריכה ישנה. נקבי עש מועטים, קרעים בפינות שלשת העמודים הראשונים מודבקים עם נייר, ללא פגיעות בטקסט. 3, מ, מו דף. מצב כללי טוב. הרב שלמה שלוסברג - בן רבי יעקב מאיר שלאסבערג אב"ד וואראנאווא. חתן רבי אברהם אהרן יודלביץ [רב במנצ'סטר ובבוסטון ולימים היה רב ואב בית דין לאנשי בית הכנסת קהל עדת ישורון של אנשי לובץ' בניו יורק, רב הכולל לאגודת הקהילות בניו יורק ונשיא אגודת הרבנים של ארצות הברית וקנדה]. בעל מחבר "אור יעקב" ו"גן הדסים". נסמך לרבנות ע"י רבי יצחק אלחנן, "האור שמח", "הרוגצ'ובר", ו"הערוך השולחן". כיהן כרב במנצ'סטר באנגליה. הוציא לאור את ספרי חותנו שו"ת בית אב. אוצר הרבנים 18650.
החל מ $250
פריט מס' : 114

דרכי צדק - חסידות מהדורה ראשונה לבוב תקנ"ו | 1796 נדיר וחשוב!

ספר דרכי צדק "והוא הנהגות טובות ושכליות לבאים להתקדש ולהיטהר בעבודת ה'", הנהגות טובות על פי דרך החסידות מאת רבי זכריה מענדל מירוסלב ובסופו הנהגות מאת רבי מיכל מזלאטשוב - מהדורה ראשונה לבוב תקנ"ו | 1796. 24 דפים לא ממוספרים. ספר נדיר וחשוב בתורת החסידות אשר נדפס מאז פעמים רבות ונזכר במקומות רבים [ראה עוד אודות ספר זה במחקרו של זאב גריס ב'מחקרי ירושלים במחשבת ישראל' כרך א' חוברת ב' (תשרי-כסלו תשמ"ב) עמ' 133-152]. ספר חסידות נדיר ומיוחד אשר לא נראה שנים רבות במכירות פומביות. העותק שלפנינו שלם למעט קרע בדף השער עם פגיעה במסגרת ובטקסט שמעבר לדף, וכן בשני הדפים האחרונים הדבקות ונקבי עש עם פגיעות קלות בטקסט. קרעים קלים בשולי הדפים וכתמים קלים שונים. ללא כריכה. מצב כללי טוב. סטפנסקי חסידות 148. רבי זכריה מנדל מירוסלב (נפטר תקנ"ה) בן רבי משה יהושע. אב"ד ירוסלב. בעל מחבר "דרכי צדק". תלמיד דודיו רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג ורבי פנחס הורביץ בעל "ההפלאה", מגדולי תלמידיו של רבי אלימלך מליז'ענסק, הוציא לאור את ספרו של רבו "נועם אלימלך" יחד עם בן המחבר רבי אלעזר מליז'ענסק זצ"ל, אשר בסופו הודפס "אגרת הקודש" אותו כתב רבי זכריה מענדל לדודו על רבו ודרך החסידות אליה התקרב.
הפריט נמכר ב $4800 החל מ $1200
פריט מס' : 115

ספר נדבת פי לרבי יצחק אייזיק מקומרנא - חסידות מהדורה ראשונה לעמברג תר"ח | 1848 עותק שלם ויפה!

ספר נדבת פי, פירוש למסכת קינים והערות לספריו 'פני זקן' על שקלים ול'עשירית האיפה' על הספרא "שחיברתי אני השפל יצחק יהודא יחיאל בן חנה [הרה"ק רבי יצחק אייזיק סאפרין מקומרנא]" - מהדורה ראשונה לעמברג תר"ח | 1848. עותק נדיר במיוחד במצבו. 17 דף. דפים מנותקים ללא כריכה. כתמי מים קלים. מצב כללי טוב מאד. רבי יצחק אייזיק [יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין] (כ"ה בשבט תקס"ו - י' באייר תרל"ד), בנו של רבי אלכסנדר סנדר מקומרנא וחתן רבי אברהם מרדכי מפינטשוב. בגיל 12 התייתם מאביו וגדל אצל דודו רבי צבי הירש מזידיטשוב, שהיה לרבו. מגדולי תלמידי ה"אוהב ישראל" מאפטא. מילא את מקום אביו בקאמרנא שם התפרסם כבעל מופתיו ורבים שיחרו לפתחו, סגולה מיוחדת נודעת לאלו שמחזיקים את ספריו הקדושים בביתם. בעל מחבר "היכל הברכה" על חמישה חומשי תורה, ועוד ספרים רבים.
הפריט נמכר ב $1200 החל מ $250
פריט מס' : 116

ספר זרע קודש [ראפשיץ] - חסידות מהדורה ראשונה לעמברג תרכ"ח | 1868

ספר זרע קודש 2 חלקים / שני שערים. ספרו של האדמו"ר הקדוש רבי נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ זיע"א מספרי החסידות העמוקים והנודעים ביותר - מהדורה ראשונה לעמברג תרכ"ח | 1868. סטפנסקי (חסידות) 208. [2] קכד, [1] קך דף. קרעים והדבקות בעיקר בשער הראשון ובדפים הראשונים והאחרונים. בדף האחרון השלמה של חלק מהדף מעותק אחר של מהדורה זו. כתמים שונים. מצב כללי טוב. נכרך מחדש בכריכת עור מפוארת עם הטבעות בשדרה. רבי נפתלי צבי הורוויץ מרופשיץ (ו' סיון תק"כ - י"א אייר תקפ"ז | 1760-1827) נולד בלינסק ביום פטירת הבעל שם טוב (שבועות תק"כ - על כך המליץ תלמידו רבי חיים מצאנז בעל ה'דברי חיים': "ובא השמש וזרח השמש.. עד שלא שקעה וכו'"), לאביו רבי מנחם מענדל מלינסק ולאמו בת רבי איציק'ל המבורגר אצלו למד נכדו רבי נפתלי צבי את תורתו. מגדולי תלמידי רבי אלימלך מליז'ענסק, ה'חוזה' מלובלין, המגיד מקוז'ניץ ורבי מנחם מנדל מרימינוב, אחר פטירתם החל נוהג באדמו"רות ברופשיץ לשם החלה נהירה של חסידים שקיבלו את רבי נפתלי לרבם במהרה הפכה החצר לאחת הגדולות בגליציה כשהיא מונה חסידים רבים ביניהם צדיקי עליון. דרכו בקודש הייתה בהסתר ודיבוריו ושיחותיו היו בחידות ובמליצות, רק גדולי תלמידיו יכלו לרדת לסוף דעתו, כמו כן בספרו זה זרע קודש כתב עניינים עמוקים רבים ברמיזה ובגימטריות בהן טמן סודות רבים. הספר נדפס לראשונה כ-40 שנה לאחר פטירתו לאחר שתלמידיו חששו מאזהרותיו שלא להביאם לבית הדפוס. הספר הקדוש הזה היה ספון בכת"י עד אשר אזרו החסידים אומץ ובראשם רבי חיים מצאנז להוציאם לאור. בהסכמתו כותב הדברי חיים: "..עלה בליבי שיפה עשו המדפיסים שהוציאו לאור כתבי קודש האלו כי ידוע שגם מורנו הרב רבי חיים ויטאל מנע מלהוציא לאור חידושיו ומה שקיבל מרבו האר"י ולא הניח לתלמידיו לכותבם ואעפ"כ עשו צדיקי הדור כמה תחבולות והתפעלות להעתיקם" מאז תפס הספר את מקומו החשוב בקרב אחב"י הנהנים לאורו והוא נדפס בעשרות מהדורות.
הפריט נמכר ב $2600 החל מ $2500
פריט מס' : 117

יטב לב על חמישה חומשי תורה - מהדורה ראשונה סיגעט תרל"ה | 1875

ספר יטב לב על חמישה חומשי תורה, מאת האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגעט - מהדורה ראשונה סיגעט תרל"ה | 1875. כרך ראשון כולל בראשית ושמות: [3], קמא, [2]; צא, [2] דף. כרך שני כולל ויקרא עד דברים: [3], נה, [2]; [1], פ, [1]; [1], סח (3 הדפים האחרונים חסרים) דף. נקבי עש מועטים. קרעים וכתמים שונים. כרוך מחדש בכריכות חדשות מוטבעות. חתימת בעלות: זאב וואלף הלוי טירנואר. רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים (תקס"ח - ו' אלול תרמ"ג) האדמו"ר הראשון מסיגט, מכונה ה"ייטב לב" על שם ספרו זה הנושא את ראשי התיבות של שמו. בן רבי אליעזר ניסן אב"ד דרוהוביטש בנו של רבי משה טייטלבוים בעל ה'ישמח משה'. אבי שושלת סאטמר.
החל מ $650
פריט מס' : 118

הישר והטוב [ליסקא] - מהדורה ראשונה מונקאטש תר"מ | 1880

ספר הישר והטוב, דרושים למועדים וחידושים על סוגיות הש"ס, מרבי צבי הירש פרידמן מליסקא - מהדורה ראשונה מונקאטש תר"מ | 1880. סטפנסקי חסידות 171. [2] צא, מו, [4] דף. קרע בשער, דפים אחרונים עם שמות המתנדבים עם קרעים ופגיעות קלות בטקסט. מעבר לזה מצב כללי טוב. כריכת עור חדשה מפוארת עם הטבעות זהב בשדרה. רבי צבי הירש פרידמן מליסקא (תקנ"ח - תרל"ד), מגדולי האדמו"רים בהונגריה. מגדולי תלמידיו של בעל ה"ישמח משה", ותלמידם של האדמו"רים רבי שלום מבעלז, רבי ישראל מרוז'ין, רבי מאיר מפרמישלאן וה"דברי חיים" מצאנז. רבו המובהק של ר' ישעי'לה קרעסטירער זי"ע. נודע כפועל ישועות ומכל קצווי הארץ הגיעו להתברך מפיו. מחבר הספרים "אך פרי תבואה", "הישר והטוב" ועוד.
הפריט נמכר ב $170 החל מ $120
פריט מס' : 119

נדיר ומיוחד: ספר מקור החכמה - חסידות מהדורה ראשונה ווארשא תקע"ה | 1815

ספר מקור החכמה, על התורה "...בעזרת האל אנכי חקרתי, בעמדי על משמרתי... בק"ק בראד... זעירא מן חבריא, מתאבק בעפר רגלי חכמים עובדי אלוקים חיים עוזר במה' משה כהן מילידי ק"ק קרעמניץ וכעת מתגורר בק"ק בראד המעטירה" - מהדורה ראשונה ווארשא תקע"ה | 1815. סטפנסקי חסידות 362. כד, [18] דף. נקבי עש רבים מאד, בחלק מהמקומות משוקם בהדבקות שונות. כריכת בד חדשה עם הטבעה. מצב כללי בינוני. ספר חסידות מוקדם, חשוב ונדיר במיוחד. בתוך תורתו מביא דברי תורה מראשוני החסידות בהם רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי ברוך מקוסוב בעל "עמוד העבודה ויסוד האמונה", רבי סנדר מקומרנא ועוד. חיברו רבי חיים עוזר הכהן מקרמניץ, בן רבי משה. תלמיד הקלויז בברוד. מגיד מישרים בעיר חדש. בעל מחבר: "מקור החכמה", "נחל אשכול" ו"באר מים חיים".
הפריט נמכר ב $325 החל מ $300
פריט מס' : 120

קדושת לוי מהדורה שניה על חנוכה ופורים - למברג תר"י | 1850

ספר קדושת לוי, לרבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע, הכוללים "חמש קדושות וכללות הניסים" על חנוכה ופורים וחידושי אגדות. מהדורה שניה שנדפסה על פי מהדורת ברדיטשוב תקע"ו, הובאה לדפוס ע"י "הרב המפורסים מהור"ר משה איסיר בן הרב המפורסים מהור"ר אברהם אבלי זצ"ל שהי' שו"ב בק"ק לבוב" - לעמברג תר"י | 1850. כו, [2] דף. נקבי עש בודדים. כרוך מחדש. מצב כללי טוב מאד. ספר נדיר במצב נדיר.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 121

תפארת ישראל [טשורטקוב] - חסידות מהדורה ראשונה הוסיאטין תרס"ד | 1904

ספר תפארת ישראל, אמרות טהורות מאת האדמו"ר רבי ישראל מטשורטקוב, דברי תורתו שנאמרו בחיי אביו ונדפסו בחייו, הובאו לבית הדפוס ע"י משמשו הרב ישראל רפפורט - מהדורה ראשונה הוסיאטין תרס"ד | 1904. [4], סג, [5] דף. סימני עש בודדים, קרעים וכתמים קלים. מצב כללי טוב. האדמו"ר רבי ישראל פרידמן מטשורטקוב תרי"ד - תרצ"ד), בן האדמו"ר הראשון מטשורטקוב רבי דוד משה שהיה בנו של רבי ישראל מרוז'ין, חתן דודו האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורא. בזמן מלחמת העולם הראשונה עבר לוינה. מגדולי אדמור"י בית רוז'ין ומגדולי האדמורי"ם בדורו. ממיסדי "אגודת ישראל" ומראשי "מועצת גדולי התורה". מהבולטים בחסידיו היה הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין ראש ישיבת חכמי לובלין ומחולל הדף היומי [שהיו שאמרו שהרעיון ליזמת הדף היומי היה של רבו מטשורטקוב והוא הפקידו בידי תלמידו הגדול בשל כשרונו הרטורי]. נודע בהנהגתו האצילית והמלכותית כנוסח בית רוז'ין.
החל מ $150
פריט מס' : 122

טל חיים - חסידות מהדורה ראשונה בעטלען תרס"ט | 1909

ספר טל חיים, על התורה ומועדים, חלק ראשון מאת רבי חיים פרידלנדר חתנו וממלא מקומו של האדמו"ר רבי צבי הירש מליסקא. עם הסכמות של גדולי הרבנים והאדמו"רים באותו דור, בין היתר נמנים: האדמו"ר האהבת ישראל מויז'ניץ, רבי יחזקאל פאנעט מדעעש, המהרש"ם מברז'אן, בעל ה'ערוגת הבושם' ועוד - מהדורה ראשונה בעטלען [בקליאן - עיירה ברומניה בחבל טרנסילבניה, ספרים עבריים בודדים נדפסו בעיר זו] תרס"ט | 1909. [2], צט, [4] דף. כתמים וקרעים קלים, הדבקות שונות. מצב כללי טוב מאד. האדמו"ר רבי חיים פרידלנדר מליסקא (ת"ר - ט' באייר תרס"ד) חתנו וממלא מקומו של האדמו"ר רבי צבי הירש פרידמן מליסקא. אלפים שיחרו לפתחו. בעל מחבר: טל חיים על התורה וטל חיים וברכה על הש"ס.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $120
פריט מס' : 123

אור המאיר לרבי זאב וואלף מז'יטומיר [חסידות] עם השער המזויף [כמו שנדפס בקארעץ] - פאריצק תקע"ה | 1815 - עותק חסר

ספר אור המאיר "שחיבר הרב החסיד המפורסם בוצינא קדישא איש אלקי המנוח מוהר"ר זאב וואלף מק"ק זוטאמיר... כש"נ [כשם שנדפס] בקארעץ... על ידי הרבני אברהם יצחק מ"ס מק"ק זאלקווא". בשער: "לסדר ולפרט ז'ה' ה'ש'ער' ל'י-י" [תקמ"ז], פרט זה מוטעה והחישוב נעשה לפי הפרט בקולופון: "כ'ת'ב' זא'ת זכ'רון' ב'ספ'רים" [תקע"ה] נדפס ככל הנראה בפאריצק עם שינויים טיפוגרפיים בין הוצאה זו להוצאה שנדפסה באותו מקום ובאותה שנה. סטפנסקי חסידות 27. [1], קיז [חסר עד דף קמז], מח דף. עותק יפה ושמור של מהדורה חשובה ונדירה במיוחד שלא הייתה עד היום במכירות פומביות. מודפס על נייר איכותי, ללא כריכה, נקבי עש מועטים, כתמים שונים. מצב כללי טוב מאד. חתימת בעלות עתיקה: "זה הספר שייך להרבני הנגיד והמפורסם מ' ר' יעקב שמש דפה ק"ק טארנא" חותמת בעלות: "שבתי הכהן ראפאפורט קראקא" - רבי שבתי הכהן רפפורט (תרמ"ה - תש"ג) - דיין ומו"צ וחבר בוועד הרבנים של קראקא, בנו של רבי יצחק חיים רפפורט (נפטר תרפ"א), אב"ד אוסטרובה ולאחר מכן בקראקא [בן רבי שבתי מדומברובה וחתן רבי זאב נחום בורנשטיין בעל "אגודת אזוב" אביו של ה'אבני נזר']. נספה בשואה יחד עם בני משפחתו הי"ד.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $180
פריט מס' : 124

אמרות טהורות עם הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב - מאהלוב תק"ע | 1810 עותק מפואר בכריכה מקורית

ספר אמרות טהורות, כולל חמשה מאמרים מספר 'עשרה מאמרות' [מאמר חיקור דין, מאמר אם כל חי, מאמר המידות, מאמר עולם קטן ומאמר העיתים] מאת רבי מנחם עזריה הרמ"ע מפאנו, עם פירוש 'יד יהודה' מרבי יהודה לייב ב"ר שמעון ממגנצא. עם הסכמתו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב שנפטר באותה שנה - מאהלוב תק"ע | 1810. מודפס ברובו על נייר כחול עבה ומשובח. [2], קמב, צו, [2] דף. עותק מפואר ושלם בכריכה מקורית, הכריכה פגומה והשדרה חסרה ומודבקת. נקבי עש וכתמים שונים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $350
פריט מס' : 125

ספר רקח הגדול - הובא לדפוס במצות רבי לוי יצחק מברדיטשוב - זולקווא תקס"ו | 1806 עותק שמור ויפה בכריכת עור עתיקה

ספר רוקח הגדול, לרבי רבי אלעזר מגרמייזא, "הובא לדפוס במצות כבוד רב האי גאון החסיד האלקי המפורסם נ"י עה"י פה"ח מוהר"ר לוי יצחק נ" אב"ד דק"ק בארדיטשוב" - זולקווא תקס"ו | 1806. [2], קי [1] דף (כך צריך להיות במקור 2 דפים מהמפתחות בתחילה ואחד בסוף). שוליים רחבים 23.5 ס"מ. עותק שמור ויפה במיוחד, כרוך בכריכת עור עתיקה מהתקופה קרע לכריכה בגב. נקבי עש וכתמים קלים מצב כללי טוב מאד.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $250